Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Μαϊ-2020 12:55

  Ιατρικό Αθηνών: Προαναγγελία έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

  Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06

  ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000

  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

  με την επωνυμία

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27 Μαϊου 2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται  οι  Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  που θα γίνει την 18η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως:

  Έγκριση για την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων.  Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω.

  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 18-6-2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε   Επαναληπτική Συνέλευση στις  26-6-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας  (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.

  Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018,  το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Eταιρείας για τα ακόλουθα:

  A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. 

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13η Ιουνίου 2020 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2020, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

  Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2020, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει ομοίως να υφίσταται κατά την έναρξη της 13ης Ιουνίου 2020 ("Ημερομηνία καταγραφής),  ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018,  δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη  Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης.

   

  B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.  Nομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη  Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

   Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε  δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.  

  Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη  Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

   Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

   α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Σαρανταπόρου 1 και Δελφών,  Μαρούσι, 1ος όροφος, τηλ. 210 6862454) και

   β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

  Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α)  διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210-6108762 τουλάχιστον δύο (2)  ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

  Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

   

  Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου  141 του ν. 4548/2018.

  Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 18-6-2020, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου  141 του ν. 4548/2018.

  α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιουνίου 2020  δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 5  Ιουνίου 2020, δηλαδή δέκα τρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 141 του ν. 4548/2019.

   β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11η Ιουνίου 2020, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης.

  γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.  Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12η Ιουνίου 2020 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

  Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

  Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του  άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, το σχέδιο αποφάσεως για το θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr).

  Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση  Σαρανταπόρου 1 και Δελφών,  Μαρούσι, 1ος όροφος, τηλ. 210 6862454) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

                                                                           Μαρούσι, 27 Μαϊου 2020

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ