Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιαν-2020 14:02

  Ναυτεμπορική: Στις 19 Φεβρουαρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε."

  Αριθμός ΓΕΜΗ: 286201000 (Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/8623)

   

  Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος2020, που θα λάβει χώρα την 19ηΦεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1)      Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

  2)      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017

  3)      Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, γιατην εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

  4)      Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017

  5)      Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 29.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 205).

  Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ¶ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124 και 128 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

  i. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο την αρχική της 19.02.2020 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 04.03.2020 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14.02.2020("Ημερομηνία Καταγραφής"), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.02.2020. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν επαναληπτική, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στη αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

   

  ii. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υπογράφοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.naftemporiki.gr/) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr.

  Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

  Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο έως την 17.02.2020 και ώρα 13.00΄ για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την 02.03.2020 και ώρα 13.00Ά για την τυχόν Επαναληπτική. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας (στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253,  φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr,.

  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ¶ του ν.4548/2018.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.  Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

   

  iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

   

  Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. αα¶ του ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν.4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

   (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 04.02.2020, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 06.02.2020, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα νόμο, με δαπάνη της εταιρίας.

   (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 12.02.2020, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, το αργότερο μέχρι την 13.02.2020, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

  (γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 14.02.2020, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

  (δ)  Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την 14.02.2020, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

  iv. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

  Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν.4548/2018,  λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.naftemporiki.gr/ αλλά και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Διονυσία Σμαήλου, Δ/νση: Λένορμαν 205 Αθήνα Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105198253, φαξ: 2105198295, e-mail: dsma@naftemporiki.gr), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων σε έγγραφη μορφή χωρίς χρέωσή τους.

   

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

  Μεεντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

   

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Αγγέλα Κοντογούρη

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  Ειρήνη Αθανασιάδου

  Μαριέττα Αθανασιάδου

  Γεώργιος Κορομηλάς

  Αντώνιος Γκορτζής

  Ευάγγελος Νικολακάκης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ