Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Σεπ-2019 15:47

  ΒΙΣ: Επεξήγηση επί των οικονομικών καταστάσεων 30-6-2019

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30/6/2019 εκ παραδρομής απεικονίσθηκαν στην παράγραφο 4.4 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων τα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2018 αντί των ορθών συγκριτικών στοιχείων 30/6/2018 (που είχαν δημοσιοποιηθεί στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30/6/2018) και τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

  Ποσά εκφρασμένα σε ευρω

  Μετοχικό κεφάλαιο

  Αποθεματικό εύλογης αξίας διαθέσιμων προς πώληση

  Λοιπά αποθεματικά

  Αποτελέσματα εις νέον

  Σύνολα

  Σύνολα ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1.1.2018

  14.309.568,00

  -632.901,25

  2.149.893,65

  -4.990.783,55

  10.835.776,85

  Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS-9)

   

   

   

  -3.762,28

  -3.762,28

  Προσαρμοσμένα υπόλοιπα

  14.309.568,00

  -632.901,25

  2.149.893,65

  -4.994.545,83

  10.832.014,57

  Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2018 μετά από φόρους

  0,00

  0,00

  0,00

  -1.135.824,68

  -1.135.824,68

  Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α)

  0,00

  0,00

  0,00

  -1.135.824,68

  -1.135.824,68

  Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (β)

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α)+(β)

  0,00

  0,00

  0,00

  -1.135.824,68

  -1.135.824,68

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30.06.2018

  14.309.568,00

  -632.901,25

  2.149.893,65

  -6.130.370,51

  9.696.189,89

  Μαγούλα 30/9/2019

  Για την ΒΙΣ ΑΕ

  Κυριάκος Σουπιωνάς

  Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ