Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Αυγ-2019 16:25

  Ακρίτας: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Αυγούστου 2019

  Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:


  1.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 – 31.12.2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018

   Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  3. Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  4. Εξέλεξε την Εταιρεία ορκωτών  ελεγκτών - λογιστών   GRANT  THORTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2019.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  5. Ενέκρινε τις  των αμοιβές που καταβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  6. Ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

   8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, σε Διευθυντικό στέλεχος, να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας, που επιδιώκει όμοιους ή συναφείς σκοπούς

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  9. Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου

  Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

  Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

  Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ