Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουλ-2019 17:00

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε."

  Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 29.07.2019

   

  Άλιμος, 29 Ιουλίου 2019

   

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε." που συνήλθε την 29.07.2019, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:

   

  1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2018, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  2) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2018 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  3) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 τον ελεγκτικό οίκο "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Παπαγιάννο του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή την  Ελένη Καραγκούνη του Βασιλείου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 10481) και ενέκρινε την αμοιβή του ελεγκτή Θ. Παπαγιάννου για τη χρήση 2018.

  Απαρτία 26,34% (ήτοι 2.000.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 2.000.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του ΔΣ της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.

   

  4) Ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,0263326 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου 10% από τα κέρδη χρήσης 2018 και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (2016).

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες κατά την χρήση 2018 και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  6) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  7) Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Eταιρείας, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 4548/18 και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 3 για την μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας σε αορίστου χρόνου, την τροποποίηση για εναρμόνιση στον νέο νόμο των άρθρων 6,7,8,9,11,12,13,14,15 και 16, την κατάργηση των άρθρων 17, 25,26 και 28, την αναρίθμηση του άρθρου 29 σε 25 και την τροποποίηση και συγχρόνως αναρίθμηση: του άρθρου 18 σε 17, του άρθρου 19 σε 18, του άρθρου 20 σε 19, του άρθρου 21 σε 20, του άρθρου 22 σε 21, του άρθρου 23 σε 22, του άρθρου 24 σε 23, του άρθρου 27 σε 24, του άρθρου 30 σε 26, των άρθρων 31 και 32 σε 27, του άρθρου 33 σε 28, του άρθρου 34 σε 29 και του άρθρου 35 σε 30, ως προτάθηκαν και σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της εταιρείας κείμενο, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  8) Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2023 και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 3016/2002.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:

  1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου,

  2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου,

  3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου,

  4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου, ανεξάρτητο μέλος

  5. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μέλος

  6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, ανεξάρτητο μέλος και

  7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μέλος.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  9) Ενέκρινε τον διορισμό της κας Ηλιάνας Τσιώλη του Βασιλείου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αναπλήρωση της παραιτηθείσας κας Ελένης Σφούνου του Αριστείδη-Αντώνη, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 15.04.2019 και εξέλεξε την κα Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

  α) Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

  β) Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

  γ) Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

   

  10) Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 11 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

  Απαρτία 65,62% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.984.229 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ