Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Ιουν-2019 14:06

  Λιβάνης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/6/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2018 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2018.

  Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2019 εκλέγονται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:

  1.Τακτικός ελεγκτής:

  Ο κος Γεράσιμος Ρομποτής του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 42121 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.

  2.Αναπληρωματικός ελεγκτής:

  Ο κος Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 κάτοικος Αθηνών, που ανήκει στην εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ με ΑΜ ΣΟΕΛ 111.

  Θέμα 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή του νέου Δ.Σ. με πενταετή θητεία ως εξής:

  1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 507644/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα  υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

  2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δασκαλογιάννη 10-12, Αθήνα, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας  υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών,  εκτελεστικό μέλος.

  3. Αντώνης Λιβάνης του Ηλία, εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμ. 31, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 016051983, Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς, μη εκτελεστικό  μέλος.

  4. Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 516754/07-12-2015/Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 149032847/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Τ.Κ. 15237, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής την 03/01/1998 ,  μη εκτελεστικό μέλος.

  5. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, λογιστής, με ΑΔΤ ΑΒ 011519, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, με ΑΦΜ 062392659 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

  6. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου  αριθμ. 2, γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος,  Έλληνας  υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538, Δ.Ο.Υ  Χανίων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

  Θέμα 5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2019. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού  70.432,80 ευρώ για  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας για την χρήση 2018.
  Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό  των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000)  και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020

  Θέμα 6. Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διάρκεια θητείας της επιτροπής ελέγχου που ορίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιανουαρίου 2019 να είναι πενταετής με έναρξη την παρούσα Γενική Συνέλευση με τα εξής μέλη:

  1) Κουτούπης Ανδρέας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής, 2) Ευτύχιος Δασκαλάκης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.3) Ηλέκτρα - Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της επιτροπής ελέγχου με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

  Θέμα 7. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.

  Θέμα 8. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού θα δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

  Θέμα 9.  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την συμμετοχή μελών Δ.Σ και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση και Διεύθυνση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού.

  Θέμα 10.  Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ