Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Ιουν-2019 14:28

  Μαθιός Πυρίμαχα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Ιουνίου 2019 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι  με συνολικό αριθμό μετοχών 7.492.368 ( μετοχές),  κατέχοντες συνολικά το 76,30 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως  της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα  αποφάσεις  εγκρίνοντας άπαντα τα  κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

  Θέμα 1o :

  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και  των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση  2018

  Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

   

  Θέμα 2ο:

   

  Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων

   

  Εγκρίθηκε για τη χρήση 2018 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 και  η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

   

  Θέμα 3ο:

  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2018

  Εγκρίθηκε με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων η συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

   

  Θέμα 4ο:

  Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων και  αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

  Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2019. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού  282.177,92 ευρώ για  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας, καθώς και  έξοδα  παραστάσεως  στα μη εκτελεστικά μέλη 1.915,40 ευρώ,  για την χρήση 2018,  οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό  των τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων (350.000) €  και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000).

   

   

  Θέμα 5ο:

  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της  χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2019 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις  καταβληθείσες για τη χρήση του 2018 αμοιβές και τις προτεινόμενες  για τη χρήση 2019 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.

   

   

  Θέμα 6ο :

  Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την συμμετοχή μελών Δ.Σ και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού.

   

   

   

   

  Θέμα 7ο :

   

   

  Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 , τροποποίηση των άρθρων 4,8,20,22,23,25 και 26 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση  αυτού

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε  την  προταθείσα  τροποποίηση των παραπάνω άρθρων καθώς   και την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας,  και το κωδικοποιημένο πλήρες κείμενο αυτού, όπως εμφανίζεται  στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

   

   

  Θέμα 8ο :

   

  Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και   της επιλογής του τρόπου λύσεως και  τυχόν  εκκαθαρίσεως ή  μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του

   

  Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας, να παρακολουθεί  εκ του σύνεγγυς την πορεία των  οικονομικών αποτελεσμάτων της θυγατρικής  εταιρείας του ομίλου BAU MARKET A.E  και εφόσον κρίνει ότι απαιτείται, να   προχωρήσει στην λύση της Εταιρείας με όποιο τρόπο προκρίνει - κατά την απόλυτο κρίση του - ως   οικονομικά και νομικά  πλέον  πρόσφορο.

   

   

  Θέμα 9ο :

   

  Παροχή   εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας  για διαπραγμάτευση  έκδοσης  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  ή κοινοπρακτικών δανείων,  βάσει  οποιουδήποτε νόμου,   με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων  εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων  ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και  παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου  να προχωρήσει  στις ανωτέρω ενέργειες  (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

   

  Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα  ενέκρινε την  παροχή   εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας  για διαπραγμάτευση  έκδοσης  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  ή κοινοπρακτικών δανείων,  βάσει  οποιουδήποτε νόμου,   με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων  εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων  ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) καθώς και την   παροχή εξουσιοδότησης προς το ίδιο,  προκειμένου  να προχωρήσει  στις ανωτέρω ενέργειες  (διαπραγμάτευση, καθορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

   

   

   

  Θέμα10ο :

  Λοιπά θέματα και  Ανακοινώσεις.

   

  Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

   

   

   

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

   

   

   

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ