Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Ιουν-2019 17:19

  Byte Computer: Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Επραγματοποιήθη σήμερα, 26ην Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00', η δεκάτη ενάτη μετά την είσοδόν της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "BYTE COMPUTER A.B.E.E" (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ.  98 γραφεία και έδρα της.

  Στη Συνέλευση παρέστησαν 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.696.196  μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν   73,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων. 

  Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι  δι' αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων,  οι εξής αποφάσεις:

  1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2018 έως 31/12/2018, η ΄Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.

  2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

  3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και καθωρίσθη η αμοιβή των. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2010 οι:  α) Γεράσιμος Ρομποτής του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής , κάτοικος Περιστερίου  Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 25 (Τ.Κ. 12131) , Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121, ΑΔΤ ΑΚ 500458/21.03.2012 Α' Α.Τ. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 131559540), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία και της Βασιλικής, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 29Β, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601, Α.Δ.Τ. ΑΜ 514277/3.2.2016 Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 033659450, ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφοτέροι μέλη της στην πόλη των Αθηνών και επί της οδού Πατησίων αριθ. 81 και  Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  111, Α.Μ. ΕΛΤΕ  004 , Α.Φ.Μ. 094397000). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για την χρήση 2018.

  4.: Εξελέγη ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας τού Δ.Σ, ήτοι μέχρι την 26-6-2019, εις αναπλήρωσιν του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους κου Κωνσταντίνου Τζοάννη του  Χρήστου, η Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους και της Μαρίας η οποία πληροί τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.          

  5.- Εξέλεξε, εις αντικαστάστασιν του παραιτηθέντος Μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνου Τζοάννη, ως νέον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του παραιτηθέντος, το προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους και της Μαρίας, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017 και η οποία εξελέγη ως Προέδρος της ως άνω Επιτροπής.

  6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 01/01/2018  έως 31/12/2018 και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την χρήση 1/1/ 2018 έως 31/12/2018:

  7.- Εξελέγη νέον επταμελές Δ.Σ. με πενταετή θητεία, ήτοι  από 26-06-2019 έως 26-06-2024, με τά ακόλουθα μέλη, εκ των οποίων θα ορισθούν υπό του Δ.Σ. κατά την συγκρότησή του σε σώμα τά εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ήτοι:

  α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος τού Χρήστου και της Μαρίας, β) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, τό γένος Βασιλείου καί Γεωργίας Παπαγεωργίου, γ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους,  δ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά και ε) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, καθώς και με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη α) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου και β) Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους.

  8.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ