Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Ιουν-2019 16:02

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνήλθε σήμερα, 26/6/2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 155 Μέτοχοι κομιστές 75.292.584 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,80 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 74.944.524 υπέρ (99,54 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 348.060 (0,46 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2018 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση. 

  Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 73.919.426 υπέρ (98,18 % επί των παρισταμένων), 1.025.098 κατά (1,36 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 348.060 (0,46 %  επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2018 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Νικολάου Κάμπα (έως 1/9/2018), Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian και Σπυρίδωνα Καπράλου.

  Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 73.516.253 υπέρ (97,64 % επί των παρισταμένων) και 1.776.331 κατά (2,36 % επί των παρισταμένων), η καταβολή  αποδοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών για τη χρήση 2018, εγκρίθηκε η καταβολή αποδοχών για τη χρήση 2019 καθώς και η προκαταβολή αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. και Μέλη των Επιτροπών, για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα υπερβεί το  1.000.000 €.

  Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 74.434.802 υπέρ (98,86 % επί των παρισταμένων), 694.722 κατά (0,92 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 163.060 (0,22 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.

  Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 75.292.584 υπέρ, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 και αμοιβή ανάλογη με αυτήν της χρήσης του 2018.

  Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 74.597.862 υπέρ (99,08 % επί των παρισταμένων) και 694.722 κατά (0,92 % επί των παρισταμένων), παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 75.292.584 υπέρ, ενέκρινε τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού, η οποία διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

  Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρείς (13) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 70.048.455 υπέρ (93,03% επί των παρισταμένων) και 5.244.129 κατά (6,97% επί των παρισταμένων), ενέκρινε τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού, η οποία διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του και μόνο, τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ως δύο Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. 

  Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 65.085.268 υπέρ (86,44 % επί των παρισταμένων), 8.467.876 κατά (11,25% επί των παρισταμένων) και  αποχή 1.739.440 (2,31% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την εναρμόνιση των άρθρων του Καταστατικού, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Σημειώνεται ότι  τα άρθρα: Άρθρο 1: Επωνυμία, Άρθρο 2: Σκοπός, Άρθρο 3: Έδρα, Άρθρο 4: Διάρκεια, Άρθρο 5 παρ. 1: Μετοχικό Κεφάλαιο,  Άρθρο 24:  Διάρκεια εταιρικής χρήσης, παρέμειναν ως έχουν καθώς δεν έχρηζαν αναπροσαρμογής.

  Θέμα 10ο: Μετά από πρόταση του Προέδρου της ΓΣ, το θέμα αυτό αποσύρθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 75.292.584 υπέρ, νέα Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία, αποτελούμενη από τους κ.κ. Απόστολο Ταμβακάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνα Καπράλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και κ. Άγγελο Ταγματάρχη, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3016/2002. Τόσο ο κ. Ταμβακάκης όσο και ο κ. Ταγματάρχης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και όλα τα μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 

  Επί του 12ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος", δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η  Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την  πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ