Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Ιουν-2019 18:32

  Αφοί Κορδέλλου: Αναβολή ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2019

  Η ανώνυμη εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 24.06.2019 και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής) και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,989% (17.189.231 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναβλήθηκε, ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 30/5/2019 Πρόσκληση, ήτοι:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.                              

  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018.

  4.  Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) σύμφωνα με το (καταργηθέν) άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018).

  5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική  συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

  7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

  8.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.

  10.  Εξουσιοδότηση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.

  11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  για τις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ, στον ίδιο τόπο.

  Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ", στο οποίο  τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

  Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123  του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kordelos.gr, διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί εκτάκτως
  Παρασκευή 5-Ιουν-2020