Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Ιουν-2019 12:23

  Βογιατζόγλου Systems: Στις 27 Ιουνίου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής για λόγους συντοµίας η "Εταιρεία"), καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση. 

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  3. Έγκριση του Πίνακα ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

  4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019- 31.12.2019) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

  5. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Οµίλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).

  7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  8. Καθορισµός - προέγκριση αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παροχή αδείας για προκαταβολή της αµοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  9. Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρµογής και εναρµόνισης µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόµου.

  10. Λοιπά θέµατα – ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

  Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση. 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. 27.6.2019 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥSYSTEMSAE

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ