Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Μαϊ-2019 13:51

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

  ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

  ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Μαΐου 2019:

   

  Η Εταιρεία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ανακοινώνει ότι την 27η Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Ελληνικού Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24 και Ριζούντος στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.297.591 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία, αφού έλαβε γνώση της από 23.04.2019 Έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Με 3.297.591 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 58,71% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάκλησης της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.
  2. Με 3.297.591 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 58,71% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα αποφασίστηκε:

                    (i.)            Μη έκδοση κλασμάτων μετοχών. Προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

                  (ii.)            Η περίοδος της άσκησης προτίμησης των δικαιωμάτων θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος  προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται να ανακοινωθεί όπως ο νόμος ορίζει με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει την Αύξηση.

                 (iii.)            Το δικαίωμα συμμετοχής  στην αύξηση θα έχουν (α)  όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)  της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Εταιρίας  και  (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.

                (iv.)            Οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα  προτίμησης σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών για τις οποίες μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει έκαστος Μέτοχος. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αποσβήνονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

                  (v.)            Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού θα διαρκεί τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της καταχώρησης της απόφασης της αύξησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

                (vi.)            Η δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν στην προεγγραφή για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων νέων μετοχών, που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού των νέων μετοχών που τους αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους. Το δικαίωμα αυτό έχουν όσοι μέτοχοι  έχουν ασκήσει  πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και  στην τιμή διάθεσης που ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, ήτοι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 3 του ν. 4548/2018, με απόφαση του θα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€).

               (vii.)            Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

             (viii.)            Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το  Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει επιστολές των βασικών μετόχων της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.3.13.2 παραγρ. ε) του Κανονισμού του Χ.Α., οι οποίοι δήλωσαν την πρόθεση τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία (ι) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και (ιι) για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, με ποσοστό 44,363% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.", με ποσοστό 8,677% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κάνοντας χρήση του δικαιώματος προτίμησης και θα διατηρήσει τη μετοχική της αναλογία για τη χρονική περίοδο 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ