Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 22-Μαϊ-2019 15:13

  ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" και το δ.τ. "ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε"

  με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2567001000

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2019

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., που συνήλθε την 21η Μαΐου 2019, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 25 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 70.011.142 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 84,6906% του καταβεβλημένου μετά δικαιώματος ψήφου μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

  Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

  ΘΕΜΑ 1Ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διάθεση Κερδών.

  1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης.

  2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επίσης ενέκρινε:

  α)  τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 και

  β)  τη διάθεση του παρακάτω ποσού εκ των κερδών (μετά από φόρους) της προαναφερόμενης χρήσης, ήτοι:

  1.  ποσό 553.580,16 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και

  2.  το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 70.011.142 (ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0

  ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.

  Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

  Εγκρίθηκε η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας "PRICEWATERHOUSECOOPERS", με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, και των Ορκωτών Ελεγκτών αυτής, ήτοι του κ. Φωτίου Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και του αναπληρωματικού αυτού κ. Μαρίου Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (διαχειριστική περίοδος 01.01.18 έως 31.12.18).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 69.993.191 (ποσοστό 99,9744% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 17.951 (ποσοστό 0,0256% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων)

  ΘΕΜΑ 3Ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Εγκρίθηκε η ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία "PRICEWATERHOUSECOOPERS", με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019. Εγκρίθηκε η επιλογή του κ. Φώτιου Σμυρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) ως τακτικού ελεγκτή και του κ. Μαρίου Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) ως αναπληρωματικού. Εγκρίθηκε ως αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 από την ελεγκτική εταιρεία "PRICEWATERHOUSECOOPERS", το ποσό των 95.000,00 ¤, πλέον ΦΠΑ.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 70.011.142 (ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0

  ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.

  Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 24.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην χρήση του έτους 2018, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την από 26.07.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, και επιβαρύνθηκαν επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

  Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού έως 125.000,00 ευρώ που θα αφορά σε αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2019.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι : 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 69.993.191 (ποσοστό 99,9744% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 17.951 (ποσοστό 0,0256% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων)

  ΘΕΜΑ 5Ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018

  Εγκρίθηκε η παροχή αδείας προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρείας, καθώς και Διευθυντικά στελέχη αυτής να μετέχουν στη διοίκηση και διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, ή άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 70.011.142 (ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0

  ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

  Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και άλλων εν γένει συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και όλων αδιακρίτως των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, στις οποίες (συμβάσεις και συναλλαγές) μεταξύ άλλων συνήθων στις συναλλαγές όρων και ειδικότερων συμφωνιών συνομολογήθηκαν οι εξής ειδικότερες συμφωνίες:

  α)     Οι υπηρεσίες και οι εν γένει συναλλαγές, που παρέχονται ή πραγματοποιούνται από την Εταιρεία στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις αυτές στην Εταιρεία, είναι οι ακόλουθες:

  1)        Μηχανογράφηση

  2)        Σχέσεις με τους επενδυτές

  3)        Δημόσιες σχέσεις

  4)        Διαχείριση διαθεσίμων

  5)        Σχέσεις με τράπεζες και ασφάλειες, χρηματοδοτήσεις

  6)        Φορολογικές υπηρεσίες και συμβολή στην τήρηση λογιστικών προτύπων

  7)        Οικονομική ανάλυση και οικονομικές αναφορές

  8)        Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού

  9)        Υποστήριξη κατά την εκπόνηση – ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων

  10)      Υποστήριξη και υλοποίηση συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων

  11)      Αγοραπωλησίες αγαθών

  12)      Αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων ή διακεκριμένων τμημάτων αυτών

  13)      Εργολαβικές συμβάσεις

  14)      Αγοραπωλησίες μετοχών

  15)      Χρηματοδοτήσεις και δανειακές συμβάσεις

  16)      Τιμολογήσεις δαπανών

  β)     Το αντάλλαγμα και οι λοιποί ειδικότεροι όροι των συμβάσεων και εν γένει συναλλαγών θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τα συμβαλλόμενα μέρη.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 69.993.191 (ποσοστό 99,9744% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 17.951 (ποσοστό 0,0256% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων)

  ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Έγκριση α) του από 18.03.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και β) της από 15.03.2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε:

  α)     την συγχώνευση δι' απορρόφησης της Εταιρείας (εφεξής "Απορροφώμενη") από την "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (εφεξής "Απορροφώσα") σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31.12.2018 μετά της από 12.02.2019 Έκθεσης της "RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" ("Συγχώνευση),

  β)     του από 18.03.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, χωρίς καμία τροποποίηση στο σύνολο των όρων του,

  γ)      της από 15.03.2019 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

  δ)     του συνόλου των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

  Επίσης χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Θεόδωρο – Μαργαρίτη Σιετή όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσει για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης από κοινού με την Απορροφώσα της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δι' απορρόφησης, ως ο νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 70.011.142

  Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 84,6906%

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 68.479.714 (ποσοστό 97,8126% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 1.513.428 (ποσοστό 2,1874% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων)

  ΘΕΜΑ 8Ο: Ενημέρωση των Μετόχων – Ανακοινώσεις

  1. Ανακοίνωση προς τους μετόχους των κάτωθι αντικαταστάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

  • Της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη κατόπιν παραιτήσεώς του, από τον κ. Αλέξιο Κομνηνό ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στο πλαίσιο της από 10.10.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση κατόπιν παραιτήσεώς του, από τον κ. Παναγιώτη Γκοβάτσο, ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, στο πλαίσιο της από 22.12.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γερασίμου Γεωργούλη κατόπιν παραιτήσεώς του, από την κ. Αγγελική Κουταβά, ως Αντιπρόεδρο - μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, στο πλαίσιο της από 22.12.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου κατόπιν παραιτήσεώς του, από τον κ. Γεώργιο Πολίτη, στο πλαίσιο της από 16.01.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  2. Ανακοίνωση προς τους μετόχους της αντικατάστασης του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη κατόπιν παραιτήσεώς του, από τον κ. Αλέξιο Κομνηνό, ο οποίος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 3016/2002, άρ. 4, σε συνδυασμό με το Ν. 4449/2017, άρ. 44, στο πλαίσιο της από 10.10.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  3. Ανακοίνωση προς τους μετόχους του πορίσματος της από 21.05.2019 Έκθεσης του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4449/2017.

  Κηφισιά, 22 Μαΐου 2019

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαΐου 2019

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων