Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Μαϊ-2019 19:33

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' ενημερώνει ότι στις 21 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 21.136.265 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 76,85% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

   

  Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν  αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
   

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 21.136.265 (100,00%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018

   

  Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την διανομή μερίσματος καθώς και τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 21.136.265 (100,00%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Θέμα 3ο: Έγκριση κατ¶ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της  Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δι¶ ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, ενέκρινε την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως 2018.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 20.961.979 (99,18%),  Κατά: 174.286 (0,82%)  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  ΘΕΜΑ 4ο :   Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία "DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03) για τη χρήση 2019, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τις παραπάνω υπηρεσίες, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 139.000,00 ¤ πλέον Φ.Π.Α.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 21.136.265 (100,00%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Θέμα 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αποφάσισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 20.356.979 (96,32%),  Κατά: 605.000 (2,86%)  Αποχή: 174.286 (0,82%)

   

  Θέμα 6ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 20.356.979 (96,32%),  Κατά: 605.000 (2,86%)  Αποχή: 174.286 (0,82%)

   

  Θέμα 7ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 20.356.979 (96,32%),  Κατά: 605.000 (2,86%)  Αποχή: 174.286 (0,82%)

   

  Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 20.961.979 (99,18%),  Κατά: 6174.286 (0,82%)  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.

   

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, οι εμφανισθέντες μέτοχοι παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια τους προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

   

  1) Λεκκάκος Σταύρος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  2) Χαλκιόπουλος Νικόλαος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  3) Σάρπ Ερρίκος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  4) Γεωργακόπουλος Χρήστος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  5) Βερζοβίτης Στέφανος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  6) Κωνσταντινίδης Γεώργιος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  7) Διαμαντόπουλος Γεώργιος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

  8) Πούλιος Χριστόφορος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%) και

  9) Morris Keith: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

   

  Εκ των ως άνω εγκρίθηκε να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη εγκρίθηκε να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεκκάκος Σταύρος.

   

  Παράλληλα εγκρίθηκαν και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%)

   

   

  Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

   

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, οι εμφανισθέντες μέτοχοι παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια τους προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

   

  Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

   

  1) Διαμαντόπουλος Γεώργιος, (ως Πρόεδρος της Επιτροπής): Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%),

  2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος: Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%),

  3) Πούλιος Χριστόφορος ως μέλος: Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%),

   

  Θέμα 11ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 21.136.265 (100,00%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Θέμα 12ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα επαναγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ενώ ενέκρινε τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, της αγοράς εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατά ανώτατο όριο 2.750.367 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς ¤2,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και ¤6,00 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων..

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

  Έγκυρα: 21.136.265

  Υπέρ: 21.136.265 (100,00%),  Κατά: 0,  Αποχή: 0 (0,00%)

   

  Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

   

  Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ