Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Μαϊ-2019 16:51

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

  Της εταιρείας "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

  Της 16ης Μαΐου 2019

   

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 121826860000-πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/66/29) ανακοινώνει ότι:

  στο Ελληνικό Αττικής, δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Μαΐου  του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ., στα ενταύθα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής.

  Κατά την σχετική πρόσκληση, περιλαμβάνουσα τις εκ του νόμου και του καταστατικού επιβαλλόμενες πληροφορίες, , αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από 23-04-2019, τοιχοκολληθείσα στον τόπο της Συνελεύσεως και στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος γραφεία της Εταιρείας και δημοσιευθείσα στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (αρ.πρωτ. 1545751/23.04.2019), τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ορίσθηκαν ως εξής:

  1ο Θέμα:  Ανάκληση της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

  2ο Θέμα:  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

  Στη Γενική Συνέλευση διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 3.297.591 μετοχές επί συνόλου 5.616.600 μετοχών ήτοι το 58,71%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς δεν υφίσταται η κατά νόμο και κατά το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου περί λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Κατόπιν αυτού και δυνάμει της από 23-04-2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 27-05-2019 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ