Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 15-Μαϊ-2019 09:20

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την 14η   Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου εννέα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 79,32% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.135.659 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2018 και την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης χρήσης 2018 κατά το άρθ. 108 ν. 4548/2018.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους),   την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.03.2019 Ετήσια Έκθεσή του,  περί  διανομής μερίσματος 0,1500 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2018. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2019 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2019 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2019. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 37 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους),   την έγκριση της πρότασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως 43.333,33€ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας και παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 σύμφωνα με την από 24.04.2018 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση 2019, και παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις διανείμει κατά την κρίση του σε μέλη του Δ.Σ., για το διάστημα από 01/05/2019 έως  30/04/2020 σύμφωνα με αποφάσεις του.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας  " MAZARS Α.Ε.”.  από το Μητρώο του Π.Δ 226 / 92 με Α.Μ.ΕΛΤΕ 17, και ορίζεται τακτικός Ελεγκτής ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρής   του Γεωργίου , πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)   με Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483, με ΑΔΤ ΑΕ 006910/17-01-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νικαίας , κάτοικος Παλαιάς Φωκαίας επι της οδού ΟΔΟΣ 116, 28Α Τ.Κ.19013, και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής  ο κύριος   Γεώργιος Τσουκαλάς  του Νικολάου , πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου   με Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845, με ΑΔΤ Χ 109746/09-01-2002 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κερατσινίου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής επι της οδού Τραπεζούντος 22,  για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2019 (01/01/2019 -31/12/2019) και όρισε την αμοιβή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση αφού  έλαβε  υπόψη  τα  άρθρα 12 και 32 του καταστατικού της εταιρίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους),την ανάκληση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και την εκλογή των κ.κ. Τσουκαρίδη Ιωάννη του Πέτρου, Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου, Δημήτριο Αντωνάκο του Αναστασίου, Τίτο Βασιλόπουλο του Περικλή, Λάμπρο Φράγκο του Ευθυμίου, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη,  Σαμουήλ -Σάμη Δαυίδ του Ισαάκ, Δημήτριο Λαδόπουλο του Μιχαήλ και Νικόλαο Ζέτο του Δημοσθένη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

  Η  θητεία  του  νέου  Δ.Σ  ορίζεται  τριετής. Το ως άνω  Διοικητικό Συμβούλιο  θα  διοικήσει  την  εταιρία τα  τρία (3) επόμενα  έτη,  ήτοι  μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

  Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ.,  ο κ.  Δημήτριος Αντωνάκος  και  ο κ. Τίτος Βασιλόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

  Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως  αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

  Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ. κ. Τσουκαρίδης Ιωάννης, Τσουκαρίδη Τζουλιάνα και Ζέτος Νικόλαος, ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ.κ. Κορίνα Φασούλη, Σαμουήλ - Σάμης Δαυίδ του Ισαάκ, Δημήτριος Λαδόπουλος του Μιχαήλ και Λάμπρος Φράγκος.

  Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 9ο:  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή του/της  κ. Μαρίας Θεοδωροπούλου ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 44 Ν. 4449/2017, και των κ.κ.   Δημητρίου Αντωνάκου και Τίτου Βασιλόπουλου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και όρισε το ύψος της  ετήσιας αμοιβής της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη,  ήτοι  μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 10ο:  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.135.659 μετοχές, και 3.135.659 έγκυρες θετικές ψήφους), την Ανακοίνωση των αποφάσεών της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές Ανακοινώσεις.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 3.135.659 (ήτοι 79,32% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 3.135.659 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  Κηφισιά 14 Μαΐου 2019

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ