Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Απρ-2019 18:26

  ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 21 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 24ης Απριλίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ερμού αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  -Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διάθεση Κερδών.

  -Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
  Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  -Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.

  -Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

  -Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

  -Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Έγκριση α) του από 18.03.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και β) της από 15.03.2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  -Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.
  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

  Στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου 2019 δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), που διαχειρίζεται η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε." ("ΕΛ.Κ.Α.Τ."), κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής"), ήτοι την 16η Μαΐου 2019. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

  Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

  Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

  ΙΙ. 'Ασκηση δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

  Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση δια φυσικής παρουσίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

  Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 8185003), ή ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο νούμερο 210 8184601 ή με e-mail στη διεύθυνση mangelopoulou@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 13:00 την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου.

  Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

  Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

  α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

  β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

  ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας

  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

  i.             Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6η Μαΐου 2019. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Μαΐου 2019 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

  ii.            Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 14η Μαΐου 2019. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2019. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

  iii.           Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15η  Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

  iv.           Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

  v.            Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

  Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

  Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eltechanemos.gr.

  IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

  Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eltechanemos.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (οδός Ερμού αρ. 25, 145 64 Κηφισιά).

  Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019

  ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ

  Πρόσκληση σε ΤΓΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων