Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 15:57

  Intertech: Ανακοίνωση για reverse split και μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ "ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΓΙΑ REVERSE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

   

  23.04.2019

   

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (στο εξής η "Εταιρία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 28.12.2018, αποφάσισε μεταξύ άλλων:

  α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ¤ 0,73 σε ¤ 1,46 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 2 παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 2 : 1), ήτοι από 11.233.200 μετοχές σε 5.616.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

  β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής κοινής μετοχής από ¤ 1,46 σε ¤ 0,50 με συνέπεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ¤ 5.391.936 με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων  και γ) την  τροποποίηση, στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

  Σε περίπτωση που προκύψουν κλάσματα μετοχών από τη συνένωση των μετοχών (reverse split), έχει εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίησή τους.

  Την 04.02.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπΆ αριθμ. 14379/04.02.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") των ανωτέρω 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤ 0,50 η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω) και ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από ¤ 0,73 σε ¤ 0,50 η κάθε μια.

  Με απόφαση της Εταιρίας, η 25.04.2019 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 5.616.600 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

  Από την επόμενη εργάσιμη, ήτοι 30.04.2019, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

  Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος αυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 02.05.2019 (Record Date).

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη τελική νέα ονομαστική αξία, ήτοι ¤ 0,50 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η 06.05.2019.

  Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 5.616.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤ 0,50 ανά μετοχή.

  Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπΆ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, κ. Γρηγόρη Γραμματίκογλου.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ