Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 15:52

  Intertech: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη ΓΣ των μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΚΘΕΣΗ

  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.05.2019 (συμπεριλαμβανομένης και της Επαναληπτικής) κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής το "Χ.Α.") και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

          I.            ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (εφεξής η "Εταιρεία") κατά τη συνεδρίασή του την 23.04.2019 αποφάσισε να εισηγηθεί, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την 16.05.2019 ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος) καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η "Ε.Γ.Σ."), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή (εφεξής η "Αύξηση").

  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ε.Γ.Σ., τα ακόλουθα:

  (α) Η περίοδος της άσκησης προτίμησης των δικαιωμάτων να διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση θα έχουν (ι) όλοι οι εγγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η "Ε.Χ.Α.Ε.") την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Εταιρείας (record date) και (ιι) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

  Παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών  για τις οποίες μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Στην εν λόγω Αύξηση δεν πρόκειται να εκδοθούν κλάσματα μετοχών.  

  Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αποσβήνονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία από την ημερομηνία της καταχώρησης της Αύξησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

  (β) Προεγγραφή των παλαιών μετόχων. Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ή της απόσβεσης τους εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται μόνο στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή για την απόκτηση Νέων Μετοχών αριθμού αδιαθέτων μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

  (γ) Η διάθεση των αδιάθετων μετοχών να αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και του δικαιώματος τους να συμμετέχουν στην προεγγραφή, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι παραμένουν αδιάθετες μετοχές το Δ.Σ. της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες να είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€).

  (δ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων:

  (ι) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής,

  (ιι) να αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων κατ΄ άρθρο 26 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει, νοούμενης και της δυνατότητας των μετόχων, οι οποίοι άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, να προ-εγγραφούν για την απόκτηση των αδιάθετων μετοχών και  

  (ιιι) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

  Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες υπό στοιχεία ΙΙ έως και V της παρούσας.

        II.            ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 3016/2002 παρέλκει η υποχρέωση υποβολής απολογιστικών στοιχείων χρήσης κεφαλαίων καθότι έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος των τριών (3) ετών από την τελευταία αύξηση. Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε την 05.04.1999.

      III.            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  

  Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη Αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

  Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

     IV.            ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.3.13.2 παραγρ. ε)  του Κανονισμού του Χ.Α., προτίθενται να δηλώσουν κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση, την πρόθεση τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία (ι) έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και (ιι) για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

  Για τις ανάγκες της παραγράφου ε) 4.1.3.13.2, ως βασικοί μέτοχοι νοούνται όσοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι οποίοι είναι: α) ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, με ποσοστό 44,364% του μετοχικού κεφαλαίου και ο οποίος ταυτόχρονα συμμετέχει και στη διοίκηση της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και β) η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.", με ποσοστό 8,677% του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία ελέγχεται άμεσα από τον κ. Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, ο οποίος συμμετέχει και στη διοίκηση της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

       V.            ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να οριστεί στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα είναι ίση με την ονομαστική αξία έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής όπως αυτή θα προκύψει από τις εταιρικές πράξεις που θα προταθούν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα τα ανωτέρω και δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.  

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ