Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Απρ-2019 16:54

  Forthnet: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η "EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, από την 08.04.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") των 8.723.237 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (2.616.971,10 €), λόγω μετατροπής 8.723.237 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019 και 27.02.2019 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα
  ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα
  ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (51.773.224,20 €) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (172.577.414) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα
  (172.577.414).

  Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 171.268.704.

  Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 505/27.02.2019 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 20.03.2019 (αριθμός ανακοίνωσης 33112).

  Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

  Κατά τη συνεδρίασή της, στις 04.04.2019, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Βλαχάκης (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων