Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 19-Σεπ-2018 15:01

  ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Α' Εξάμηνο του 2018 εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας όπως καταγράφονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με ταυτόχρονη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και των καταναλωτικών προσδοκιών. Με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, τον Αύγουστο, και τις αποφάσεις για το μετα-μνημονιακό πλαίσιο εποπτείας ευελπιστούμε στη σταθεροποίηση του οικονομικού πλαισίου και στην επαναφορά της Ελληνικής Οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.  Ωστόσο, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων έχει καθυστερήσει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, γεγονός δυσμενές για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία μας.

  Παρόλα αυτά, ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους, τόσο σε επίπεδο όγκου πωλήσεων όσο και εσόδων.

  Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα  68,3 εκ. ευρώ, έναντι  57,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ή 17,9% υψηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 86,4 εκ. ευρώ από 73,4 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 17,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Αλλά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.561 χιλ. ευρώ από 3.231 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.666 χιλ. ευρώ από 929 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων, οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση το περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (από 10,7% το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 8,0% το πρώτο εξάμηνο του 2018), γεγονός που αποδίδεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει επαρκώς τις αυξήσεις  που απαιτούσε η άνοδος των τιμών των Χαλυβουργείων, κυρίως  το δεύτερο τρίμηνο του έτους . Αυτό το γεγονός χαρακτήρισε τόσο την εσωτερική αγορά, όσο και τις υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων.

  Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 42,7 εκ. ευρώ από 38,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 60,8 εκ. ευρώ από 53,9 εκ.  ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένος κατά 12,7%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,0 εκ. ευρώ, από ευρώ 2,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση των ζημιών  κατά 0,4 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε 1,3 εκ. ευρώ από 0,9 εκ. ευρώ. Όπως και στα ενοποιημένα αποτελέσματα, είχαμε μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο από 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 10,1% το πρώτο εξάμηνο του 2018.

  Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Η μεν SIDMA Bulgaria  κατά 26 %, η δε SIDMA Romania κατά 37% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 13,2 εκ. ευρώ έναντι 10,5 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 12,9 εκ. ευρώ έναντι 9,4 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

  Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από  532 χιλ. ευρώ πέρυσι  σε 434 χιλ. ευρώ φέτος και κερδών από 254 χιλ. ευρώ πέρυσι  σε 135 χιλ. ευρώ φέτος. Όπως και στην Ελλάδα,  η μείωση στα αποτελέσματα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες περίπου. 

  Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε EBITDA 154 χιλ. ευρώ σε σχέση με 303 χιλ. ευρώ το πρώτο εξαμήνου του 2017, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 434 χιλ. ευρώ από 252 χιλ. ευρώ πέρυσι.  Και εδώ η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. 

  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 7,3 εκ. ευρώ, με τη Διοίκηση της εταιρείας να έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της τα τελευταία χρόνια, που αφορούσε κυρίως στο δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου, ενώ παράλληλα προχωρεί και σε διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2018, παραβρέθηκαν 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,32 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

  −      Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017.

  −      Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2017.

  −      Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2018.

  −      Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας για το 2017 και η προέγκριση των αμοιβών τους για το 2018.

  −      Η εκλογή νέου Δ.Σ.

  −      Η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

  −      Τα μέτρα και οι συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, λόγω μείωσης τους σε ποσοστό κατώτερο του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου. Εξετάζει επίσης, σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διάφορα σενάρια αναδιάρθρωσης του δανεισμού της έτσι ώστε να βελτιωθούν συγχρόνως και τα Ίδια κεφάλαια της.

  −      Η τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. όπου η λήξη του Δανείου παρετάθει μέχρι την 31.12.2018

  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2018, παραβρέθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,28 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

  −      Η τροποποίηση του όρου σχετικά με το χρόνο αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 4.000.000,00) και πιο συγκεκριμένα αποφάσισαν η λήξη του Δανείου από την 01.08.2017 να παραταθεί μέχρι την 29.03.2018. Επίσης, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ με δική του απόφαση, εφόσον απαιτηθεί, να μπορεί να προβεί σε μία ακόμα 3μηνη παράταση του δανείου έως και 29.06.2018.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ