Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 18-Ιουλ-2018 19:16

  Καρέλια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην μετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 18.7.2018, στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο "ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ" παρέστησαν νόμιμα 17 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.684.503 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 2.760.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 97,2646% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του .Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

  Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.432.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,358% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 1ου θέματος.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 2ον. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.432.271 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,353% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 129 ψήφους.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 3ον. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.

  Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2017, ήτοι:

  1.Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00. 

  2.Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000. 

  Αποφασίστηκε, επίσης, η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 (από 1.1.2018 έως 18.07.2018), ως εξής:

  1.Στα εκτελεστικά μέλη συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 111.952,00. 

  2.Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 126.000,00. 

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.432.394 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,358% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 6 ψήφους.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

  Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της σύμφωνα με την από 6ης Ιουνίου 2018 προσφορά της.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων για την εκλογή του Ορκωτού ελεγκτή: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή : 1.432.271, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,353% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή : 1.432.271 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,353% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 129 ψήφους.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και διανομής μερίσματος.

  Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2017, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,82 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

  Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.07.2018, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30.07.2018, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd από κεφάλαια της εταιρείας στο εξωτερικό.

  Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.07.2018 (record date).

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 2.684.503 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 6ον: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του

  Αποφασίστηκε:

  (Ι) (α) η εκλογή Δ.Σ. αποτελούμενου από πέντε μέλη, εκ των οποίων τα δύο να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, με πενταετή θητεία από την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, απαρτιζόμενο από τους: κα Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια, κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια, κ. Ευστάθιο Γ. Καρέλια, καθηγητή κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο και κ. Robin Derlwyn Joy, (β) ο ορισμός ως ανεξαρτήτων μελών του νέου ΔΣ, κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, του καθηγητή Βασιλείου Γ. Αντωνόπουλου και του κ. Robin Derlwyn Joy, οι οποίοι πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, καθώς δεν κατέχουν μετοχές της εταιρείας και, επιπλέον, δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, ούτε με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

  (ΙΙ) Για το χρονικό διάστημα από 18 Ιουλίου 2018 έως την 30η Ιουνίου 2019 να καταβληθούν οι παρακάτω μισθοί / αποζημιώσεις: (1) Στα εκτελεστικά μέλη: συνολικό μικτό ποσόν Ευρώ 205.356 (2) Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.410.919 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,558% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.226 ψήφους.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.259.358 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 7ον: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

  Αποφασίστηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τρία ανεξάρτητα μέλη. Εξελέγησαν δε από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη της:

  •Ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης, φορολογικός σύμβουλος - οικονομολόγος,

  •Ο κ. Robin Derlwyn Joy, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του .Σ.

  και

  •Ο καθηγητής κ. Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του .Σ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.684.503, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,2646% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.410.796 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,553% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.604 ψήφους.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.252.103 ψήφους.

  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

  Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ