Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 11-Ιουλ-2018 16:25

  Alco: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

  AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 22502/06/B/90/01

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2018 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣΑΒΕΕ σε μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.19300, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

  -Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας

  -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2017.

  -Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.

  -Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 καθώς και προέγκριση για την χρήση 2018.

  -Αντικατάσταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από τον κ. Παναγιώτη Σταμογιάννο και παραμονή του πρώτου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 12-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ταυτόχρονα μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. κ. Αντωνίου Παπαβησσαρίων σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

  -Αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Μπούτου από την κυρία Ελένη Μοίρα καθώς και μετατροπή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ κ. Παναγιώτη Κατσικαλή από εκτελεστικό σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με την από 13-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  -Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παναγιώτη Κατσικαλή από τον κ. Φίλιππα Βαρσαμόπουλο σύμφωνα με την από 24-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  -Διορισμός νέων μελών της τριμελούς επιτροπής ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449 /2017 σύμφωνα με την από 18/10/17 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν.2190/1920,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο

  Τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουλίου 2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11η Ιουλίου 2018 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.7.2018, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της.

  AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ:

  No.109

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

  ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: (210) 55.95.223, FAX: (210) 55.95.432, E-mail: info@alco.gr,

  Website: http://www.alco.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε: 22502/06/Β/90/01

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ