Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Ιουλ-2018 16:18

  Fourlis: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση για την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

  Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία") την 15η Ιουνίου 2018 ενημέρωσε το

  Επενδυτικό Κοινό για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ς Ιουνίου 2018 σε σχέση:

  1)Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (2.065.747,52€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί κατά το ν. 2065/1992 από διανομή μετοχών κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων θυγατρικών εταιρειών ή άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,97€ σε 1,01€.

  2)Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.164.368,80€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε, σε συνδυασμό με την ανωτέρω αναφερόμενη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ενενήντα ενός λεπτών (0,91€). Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν.

  Μετά τις ως άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (46.995.756,08€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,91€) η καθεμιά μετοχή.

  Η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την υπ’ αριθμ. 69468/27.06.2018 απόφασή της, ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και προέβη την 27.06.2018 στην καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1411661, σχετικώς εκδοθείσας της με αριθμό 1196323/27.06.2018 ανακοίνωσης.

  H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της 5ης Ιουλίου 2018 ενημερώθηκε για τις ως άνω μεταβολές και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24η Ιουλίου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα ονομαστική αξία, ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,91€) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του .Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 25ης Ιουλίου 2018 (ημερομηνία προσδιορισμού- Record date) για την εν λόγω Εταιρεία.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 30η Ιουλίου 2018. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 30 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  2. Για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους, με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του .Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α. .Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Mέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρείας (τηλ. 210 6293004 – 210 6293043, υπεύθυνος κος Γ. Αλεβίζος).

  6 Ιουλίου 2018

  FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων