Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 18:21

  Alpha Bank: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την 29.6.2018 και ώρα 10.00, παρέστησαν για τα θέματα 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 686 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 809.998.495 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 58,93% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και για το θέμα 9 της ημερησίας διατάξεως παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 687 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 979.172.662 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 63,43% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

  Θέμα 1ο:    Έγκριση    των    Ετησίων    Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).
   

  Επιτευνθείσα Απαρτία:    58,93% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αναγνωρίσθηκε ότι αργεί η διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2017.
  ΟΧΙ = (0,00%) 34.750 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,22%) 9.921.923

  Θέμα 2ο:    Απαλλαγή    των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των    κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2017, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα εκτιθέμενα επί των Οικονομικών Καταστάσεων επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

  ΟΧΙ = (2,23%) 18.081.771 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,47%) 11.895.631

  Θέμα 3ο:    Εκλογή    Ορκωτών    Ελεγκτών    Λογιστών,    τακτικών    και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά
  δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των    κοινών,
  μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2018, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2018, έως του ποσού των Ευρώ 1.366.990 πλέον Φ.Π.Α.


  ΝΑΙ = (96,01%) 777.680.040
  ΟΧΙ = (3,53%) 28.585.944

  Θέμα 4ο:    Έγκριση    της    αμοιβής    των    Μελών    του    Διοικητικού    Συμβουλίου.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά
  δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των    κοινών,
  μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2017, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.012.750,03.

  ΝΑΙ = (95,80%) 775.958.673 ΟΧΙ = (3,61%) 29.210.594 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,60%) 4.829.228

  Θέμα 5ο:    Ανακοίνωση    περί    της    εκλογής    Μέλους    του    Διοικητικού    Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά
  δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 26.4.2018 εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και κατόπιν υποδείξεως του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove και τον ορισμό αυτού ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα-Σταύρου Α. Μαυρόγαλου-Φώτη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου.
  Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

  ΝΑΙ = (94,15%) 762.579.673 ΟΧΙ = (5,34%) 43.259.311 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,51%) 4.159.511

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία  λήξεως  της  θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Eλέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά
  δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των    κοινών,
  μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση:

  Α. εξέλεξε, με τετραετή θητεία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεπεία λήξεως της θητείας του απερχομένου,

  Β. ενέκρινε τον ορισμό έως έξι (6) Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, νοουμένου ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως οιουδήποτε εκ των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών ή απωλείας διά οιονδήποτε λόγο της ιδιότητας αυτών, τότε, εφόσον τα εναπομένοντα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ισούνται ή υπερβαίνουν τον εκ του νόμου ελάχιστο οριζόμενο αριθμό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο Μέλος, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή του απωλέσαντος την ιδιότητα αυτού, που, αναλόγως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα φέρει την ιδιότητα του Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους και

  Γ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 ν. 4449/2017, ενέκρινε τον ορισμό πέντε (5) εκ των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού,
  ως ακολούθως:

  Θέμα 6.1 Γεώργιος Κ. Αρώνης
  ΝΑΙ = (90,60%) 733.865.174 ΟΧΙ = (8,83%) 71.490.879    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.2 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  ΝΑΙ = (82,24%) 666.168.527 ΟΧΙ = (17,18%) 139.187.526    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 4.642.442

  Θέμα 6.3 Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
  ΝΑΙ = (90,56%) 733.565.174 ΟΧΙ = (8,86%) 71.790.879    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.4 Δημήτριος Π. Μαντζούνης
  ΝΑΙ = (94,31%) 763.873.329 ΟΧΙ = (5,12%) 41.482.724    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.5 Βασίλειος Θ. Ράπανος
  ΝΑΙ = (90.07%) 729.575.813 ΟΧΙ = (9,36%) 75.780.240    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.6 Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος
  ΝΑΙ = (90,60%) 733.865.174 ΟΧΙ = (8,83%) 71.490.879    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.7 Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  ΝΑΙ = (98,07%) 794.386.791    ΟΧΙ    =    (1,35%)    10.969.262    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.8 Ibrahim S. Dabdoub, Ανεξάρτητο Μέλος
  ΝΑΙ = (97,60%) 790.544.235 ΟΧΙ = (1,83%) 14.811.818    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.9 Carolyn G. Dittmeier, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  ΝΑΙ = (97,99%) 793.687.910 ΟΧΙ = (1,44%) 11.668.143    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%) 4.642.442

  Θέμα 6.10 Richard R. Gildea, Ανεξάρτητο Μέλος
  ΝΑΙ = (97,78%) 792.019.640 ΟΧΙ = (1,65%) 13.336.413    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.11 Shahzad A. Shahbaz, Ανεξάρτητο Μέλος
  ΝΑΙ = (96,73%) 783.483.971    ΟΧΙ    =    (2,70%)    21.872.082    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.12 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ε.Τ.Χ.Σ.), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  ΝΑΙ = (88,90%) 720.073.540 ΟΧΙ = (10,53%) 85.282.513    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 6.13 Jan A. Vanhevel, Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  ΝΑΙ = (97,94%) 793.302.777 ΟΧΙ = (1,49%) 12.053.276    ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ    =    (0,57%)    4.642.442

  Θέμα 7ο:    Έγκριση,    κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%του    συνόλου    των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 και υπό τους οίκοθεν όρους και περιεχόμενο, την Πολιτική της Τραπέζης για την αποζημίωση Ανωτάτων Στελεχών της ιδίας συνεπεία αποχωρήσεως αυτών εκ της Υπηρεσίας, στην οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν η εισαγωγή αντιστοίχων προγραμμάτων από ημεδαπά ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα, ως και η ανάγκη προσελκύσεως και διακρατήσεως ανωτάτων διευθυντικών στελεχών μέσω της θεσμοθετήσεως αναλόγων κινήτρων, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων.

  Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση για τη σύνταξη κανονισμού (ο "Κανονισμός") στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα εξειδικεύονται η χρονική περίοδος από της αποχωρήσεως του Δικαιούχου εντός της οποίας ο τελευταίος υποχρεούται να αποπληρώσει τις έναντι της Τραπέζης υποχρεώσεις του, το συμψηφιστέο μετά των ανωτέρω υποχρεώσεων ποσό αποζημιώσεώς του, η χρονική περίοδος διατηρήσεως των όρων υπό τους οποίους οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου είχαν συναφθεί και έως της αποχωρήσεώς του εξυπηρετούντο, η χρονική περίοδος διατηρήσεως εν ισχύι (ως προς τον Δικαιούχο) του προγράμματος νοσοκομειακής περιθάλψεως και λοιπά συναφή περί την Πολιτική θέματα. Ομοίως, παρείχε εξουσιοδότηση για την κοινοποίηση της αποφάσεώς της επί του θέματος αυτού στους Δικαιούχους για την εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους της Πολιτικής. Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

  ΝΑΙ = (95,41%) 772.827.579 ΟΧΙ = (3,91%) 31.663.692

  Θέμα 8ο:    Έγκριση,    κατ’    άρθρο    23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%    του    συνόλου    των    κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 και υπό τους οίκοθεν όρους και περιεχόμενο, το Αποταμιευτικό Πρόγραμμα της Τραπέζης, άλλως γνωστό διεθνώς ως "defined contribution savings plan”.

  Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση για τη σύνταξη/συμπλήρωση του Κανονισμού του Προγράμματος (ο "Κανονισμός") ή αναλόγως για την επέκτασή του και επί των προσώπων της Ανωτάτης Διοικήσεως, ως και για τη ρύθμιση συναφών ζητημάτων, καθώς και για τη γνωστοποίηση της παρούσας αποφάσεως στους Δικαιούχους προς εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος. Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

  ΝΑΙ = (95,87%) 776.583.323 ΟΧΙ = (3,53%) 28.585.944

  Θέμα 9ο:    Τροποποίηση    των    άρθρων    8.1,    9.2    και    14.2    του    Καταστατικού.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών μετοχών κατ’ άρθρο 7α παρ. 3 του ν. 3864/2010).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    63,43% του συνόλου των κοινών,
  μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών μετοχών κατ’ άρθρο 7α παρ. 3 του ν. 3864/2010).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση και την αναδιατύπωση των άρθρων

  8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού της Τραπέζης, ως ακολούθως:

  8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Αντιπρόεδρο. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους του.

  9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος, επί πλειόνων δε τοιούτων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία, ελλείποντος δε τούτου ή κωλυομένου, από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο μέλος. Η υπ’ όψιν αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνον, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

  14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ’ άρθρο 9.2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

  ΝΑΙ = (96,20%) 941.988.614 ΟΧΙ = (3,26%) 31.966.537

  Θέμα 10ο: Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:    1/5 του συνόλου των κοινών, μετά
  δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Επιτευχθείσα Απαρτία:    58,93%του    συνόλου    των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιώδη παρουσία.
  ΝΑΙ = (95,80%) 775.980.467 ΟΧΙ = (3,74%) 30.285.517

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων