Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 17:55

  Ελλάκτωρ: Η ανακοίνωση για την αναβολή της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

  Την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία αυτής επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

  3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  5. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

  6. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

  7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
  Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 13.06.2018 αίτηση της μετόχου PEMANOARO LTD:

  9. Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  10. Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

  11. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.
  Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 14.06.2018 αίτηση του μετόχου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα:

  12. Ανάκληση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και Δημητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.

  13. Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχομένων (λόγω ανάκλησης) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

  Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 204 μέτοχοι που εκπροσωπούν 114.150.360 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 114.150.360 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 64,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αιτήσεις μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει που εκπροσωπεί έκαστος ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει.

  Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 25.07.2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

  Επειδή η μετ'αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2018 , αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη μετ'αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), που διαχειρίζεται η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.", κατά την ημερομηνία καταγραφής την 21η Ιουλίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 22α Ιουλίου 2018.

  Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com .

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων