Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 11:36

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.885.770  κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,55% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com). 

   

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 27 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), αφετέρου δε προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού, πενταετής, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και το οποίο θα απαρτίζεται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

  1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου,

  2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου,  

  3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου, 

  4) Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου και  

  5) Αθανάσιο Αναστασιάδη του  Αθανασίου.

  Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Φίλιππο Κούτσικο, Απόστολο Παπαδάκη και Αθανάσιο Αναστασιάδη, οι οποίοι πληρούν τις επιβαλλόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου, 2) Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου και 3) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, τα οποία διαθέτουν, στο σύνολό τους, επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.885.770

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,55%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.885.770

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την γενικότερη πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

  Για την "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ