Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Ιουν-2018 15:05

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.372.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,94% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr). 

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 27 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 948.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15%.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα "Eurobank Ergasias Α.Ε.", σύμφωνα  με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως εκάστοτε σήμερα.

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής (καταβολής) μερίσματος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΜS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Τακτικού  Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.306.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 66.000

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα  την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα  αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.306.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 66.000

  Στο 7ο θέμα αφενός μεν ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την εκλογή του κ. Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 22.06.2022), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Γιαννουλόπουλου του Γεωργίου, αφετέρου δε προέβη ομόφωνα στον ορισμό του ως άνω εκλεγέντος προσωρινού Συμβούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα , δεδομένου ότι πληροί τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.    

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα  τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, 2) Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου και 3) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 ¤) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερόμενου κανονιστικού πλαισίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.372.440

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,94%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.372.440

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων