Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 22-Ιουν-2018 15:41

  ΟΛΠ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου


  Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τουΟΛΠΑ.Ε. στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.014.424 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 84,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.


  ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας με 20.719.472 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,60% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 294.952 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.


  ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

  Διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία (σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20) και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018, με ψήφους 20.999.467, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.517 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 440 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.


  ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.014.424, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

  - τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, ποσού € 4.280.000,00, ήτοι ποσού € 0,1712 ανά μετοχή,

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος της Πέμπτης 19/07/2018,

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος της Παρασκευής 20/07/2018.

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας έναρξης καταβολής του μερίσματος της Πέμπτης 26/07/2018 και ως πληρώτριας Τράπεζας της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.014.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επανεξέλεξε την ελεγκτική εταιρία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018, έναντι ισόποσης με την προηγούμενη εταιρική χρήση αμοιβής (€ 95.000).

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

   

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των ετήσιων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2018.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

  α) ενέκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 935.053,17, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και αφορούν αναλυτικά:

  - συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 610.500,00 (μικτή ετήσια αποζημίωση έκαστου μέλους € 55.500,00 * 11 μέλη ΔΣ).

  - πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 103.632,80.

  - συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu, Κούβαρη Ιωάννη, Λιάγκου Αθανασίου) ποσού € 197.146,00.

  - παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ποσού € 23.774,37.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  β) Προέγκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20:

  - μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2018, ποσού € 40.000,00, μειωμένη κατά € 15.500,00 σε σχέση με το 2017, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ της Εταιρείας,

  - πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ έτους 2018,

  - συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu, Λιάγκου Αθανασίου), ποσού € 150.500,00.

  - παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ανάλογου ποσού με την χρήση 2017.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

   

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων