Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 15-Ιουν-2018 17:27

  Fourlis Συμμετοχών: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 38.925.094 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου 51.643.688 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,37% του μετοχικού κεφαλαίου.

  Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων Υπέρ': 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%
  Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

  Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.

  ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 37.862.492 ή ποσοστό 97,27%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά':1.062.602 ή ποσοστό 2,73%
  Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.507.753 ή ποσοστό 78,37%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά':7.461.198 ή ποσοστό 19,17%
  Αριθμός αποχών: 956.143 ή ποσοστό 2,46%

  Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2018.

  Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2018, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων Υπέρ': 38.822.094 ή ποσοστό 99,74%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%
  Αριθμός αποχών: 103.000 ή ποσοστό 0,26%

  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018, πρότεινε τα ακόλουθα:

  α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 545.941,73 ευρώ.

  β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 561.421,73 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  ΘΕΜΑ 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,04€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%
  Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.065.747,52 ευρώ με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71Β § 6 ν. 4172/2013, ισόποσου μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί κατά το ν. 2065/1992 από διανομή μετοχών κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων θυγατρικών εταιρειών ή άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.

  Η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του.

  Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,97 ευρώ σε 1,01 ευρώ.

  Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (52.160.124,88 €) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενός λεπτού (1,01) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού.

  Θέμα 6ο: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 38.925.094 ή ποσοστό 100%
  Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%
  Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.164.368,80€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε, σε συνδυασμό με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ενενήντα ενός λεπτών (0,91€). Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (46.995.756,08€), διαιρούμενο σε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,91) η καθεμιά μετοχή.

  Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) την Τετάρτη 25.07.2018, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου την Τρίτη 24.07.2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου την Δευτέρα 30.07.2018.

  Επισημαίνεται ότι το κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο, συνεπεία της προπεριγραφομένης μειώσεως, μετοχικό κεφάλαιο επαρκεί για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

  Συνακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 21, όπου θα γίνεται αναφορά στις περί της συνδυαστικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ήτοι για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου) και την κατόπιν αυτού διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως:

  "21. Με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 15η Ιουνίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€2.065.747,52) με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71Β § 6 ν. 4172/2013, αποθεματικών του ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των τεσσάρων λεπτών (€0,04), και β) μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ καί ογδόντα λεπτών (€5.164.368,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€ 0,10) και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (€46.995.756,08) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (51.643.688) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,91) της κάθε μετοχής."

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων