Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 06-Ιουν-2018 15:04

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνήλθε σήμερα, 6/6/2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 98 Μέτοχοι κομιστές 94.804.616 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,22% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  Θέμα 1ο:              Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 94.804.616, στο σύνολό τους, οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2017 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους. 

  Θέμα 2ο:              Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 94.804.616 η πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2017, τα οποία στην χρήση 2017 ανέρχονται σε  18.378.104,92 €. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος χρήσης (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) ποσού 5.909.134,32 €,  τα καθαρά κέρδη χρήσεως της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των  12.468.970,60 € και το προς διανομή μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 45 παρ.1β. του ΚΝ 2190/1920, ανέρχεται σε 4.364.139,71 €.  Το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 27 Νοεμβρίου 2017 έλαβε απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2017 0,04 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού  4.372.576,00 €.  Το ως άνω ποσό καλύπτει την εκ του Νόμου  υποχρέωση της Εταιρείας για διανομή μερίσματος στους Μετόχους.

  Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν υλοποιήθηκε η απόφαση  της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/05/2017, η οποία είχε προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, συνολικού ποσού € 500.000 και κανένα ποσό δεν καταβλήθηκε σε Μέλη του ΔΣ ως αποζημίωση κατ'εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920.

  Στη συνέχεια και με την ίδια ως άνω πλειοψηφία εγκρίθηκε επίσης η καταβολή  αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού  487.400 €, από τα διατιθέμενα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.  

  Θέμα 3ο:              Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 94.096.976 υπέρ (99,25% επί των παρισταμένων) και  707.640 κατά (0,75% επί των παρισταμένων) , απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

  Θέμα 4ο:              Εκλέχθηκε, με ψήφους 94.770.457 υπέρ (99,96% επί των παρισταμένων) και  34.159 κατά (0,04% επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2017 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

  Θέμα 5ο:              Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα, με ψήφους 94.804.616,  την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Θέμα 6ο:             Εγκρίθηκε,  με ψήφους 91.697.485 υπέρ (96,72% επί των παρισταμένων) και 3.107.131 κατά (3,28% επί των παρισταμένων), η αμοιβή  συνολικού ποσού 47.500,00 € στο Διευθύνοντα Σύμβουλο  κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη και η αμοιβή συνολικού ποσού 22.500,00 € στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής τόσο στους κ.κ Μαραγκουδάκη και Δεληκατερίνη όσο και σε τυχόν άλλα  Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα  και τομείς της Εταιρείας πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και παρασχέθηκε  εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους. 

  Εγκρίθηκε, επίσης, η παροχή υπηρεσιών,  δανείων,  πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η ανάληψη της εκτέλεσης εργασιών για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

  Επί του 7ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος" δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων. 

  Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις,  αδειοδοτήσεις  και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων