Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Μαρ-2018 12:40

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση αναβολής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 - 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Θεσσαλονίκη, 30/3/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΗΣ 30.03.2018

  Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την  30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017).
  3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
  5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
  6. Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
  7. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
  8. Ορισμός - εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002
  9. Ορισμός - εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.217 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.217 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Η συνέλευση ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 23 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (κάτοχος 30.256.689 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου  της Εταιρείας), δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ.Παναγιώτη Καραχάλιου.

  Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 27.04.2018 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

  Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Στην Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2018 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23 Απριλίου 2018 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα στα γραφεία της Εταιρίας Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296546, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24 Απριλίου 2018 ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ