Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Μαρ-2018 13:01

  Axon Συμμετοχών: Έκθεση Δ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ της 17/4/2018 και Έκθεση ως προς την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία "AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ΑΧΟΝ HOLDINGSS.A."B0qei του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και βάσει του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 προς τους Μετόχους της Εταιρείας ενόψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

  Κύριοι Μέτοχοι,

  Ενότητα Α’

  Εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ της 17/4/2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ της 17/4/2018 εισηγείται προς τους Μετόχους τα ακόλουθα:

  Επί του 1ου Θέματος: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των. € 33.944.898,20, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπών αφορολόγητων αποθεματικών, μετά τη φορολόγηση τους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από € 0,30 σε € 0,60.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος από τους Μετόχους καθώς η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπών αφορολόγητων αποθεματικών θα βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες της Εταιρείας και ιδίως τον δείκτη του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.

  Επί του 2ου Θέματος: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 14.000.000,40 με την έκδοση έως 23.333.334 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος από τους Μετόχους καθώς η Εταιρεία έχει άμεσα ανάγκη από την εισροή κεφαλαίων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Το ζήτημα αναπτύσσεται εκτενέστερα στην "Ενότητα Β' - Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου" του παρόντος.

  Επί του 3ου Θέματος: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση από τους Μετόχους της τροποποίησης του σχετικού άρθρου του Καταστατικού εις εφαρμογή των αποφάσεων επί των θεμάτων 1 και 2 ανωτέρω.

  Επί του 4ου Θέματος: Λοιπά Θέματα.

  Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου επί των τρεχουσών εταιρικών υποθέσεων.

  Ενότητα Β’

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της "AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ΑΧΟΝ HOLDINGS S.A." (η "Εταιρεία") προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει προγραμματιστεί για την 17/4/2018 μεταξύ άλλων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών έως ποσού 14.000.000,40 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  Συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση, με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την σκοπούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

  Α. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

  Παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει διάστημα ανώτερο της τριετίας από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, παρατίθεται ο απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:

  Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2000 αποφασίσθηκε λόγω μη υλοποιήσεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 9ης Αυγούστου 1999, η εκ νέου αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.090.422.000 δρχ. (το ισότιμο σε ευρώ: € 9.069.470,29) με έκδοση 15.452.110 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. (το ισότιμο σε ευρώ: € 0,59) και τιμή διάθεσης 1.750 δρχ. (το ισότιμο σε ευρώ: € 5,14) ανά μετοχή με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά. Η διάθεση αντληθέντων της ανωτέρω αύξησης, όπως αυτή προγενέστερα είχε δημοσιευθεί στο ενημερωτικό δελτίο της χρήσης 2000, έχει ως κάτωθι:

  Τα σχετικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους κατόπιν αιτήματος τους στη Γενική Συνέλευση.

  Β. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων - Επενδυτικό Σχέδιο

  Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα διατεθούν κυρίως για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ιδίως φορολογικών υποχρεώσεων και λοιπών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων.

  Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την επιβίωσή της καθώς η Εταιρεία, όπως προκύπτει και από τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες

  οικονομικές καταστάσεις της πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920 καθώς τα Ίδια Κεφάλαια της έχουν καταστεί αρνητικά. Λόγω ακριβώς αυτών των συνθηκών πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19/4/2018 αίτηση κατατεθείσα από την πιστώτρια της Εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς περί υπαγωγής της Εταιρείας στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

  Η ολοκλήρωση της εν θέματι αυξήσεως το συντομότερο δυνατόν και η πλήρης κάλυψή της θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητας της Εταιρείας και θα της επιτρέψει να αποπληρώσει υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο (φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις) όσο και προς τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

  Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με δυνητικούς νέους επενδυτές και δύναται να εκφράσει προς τη γενική συνέλευση των μετόχων ότι καταγράφεται ενδιαφέρον επενδυτών να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ιδίως μέσω της διάθεσης σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν αδιαθέτων μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το ενδιαφέρον αυτό θα έχει οριστικοποιηθεί έως την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, οπότε και οι μέτοχοι θα λάβουν συγκεκριμένη ενδελεχή ενημέρωση σχετικώς.

  Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων

  Οι βασικοί μέτοχοι, όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα εκφράσουν ενώπιον της γενικής συνέλευσης την τελική απόφασή τους περί κάλυψης της αναλογίας τους στην αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη και την έκταση του ενδιαφέροντος συμμετοχής νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

  Δ. Τιμή διάθεσης

  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται όπως οι νέες μετοχές αποφασιστεί να διατεθούν σε τιμή ίση με την ονομαστική τιμή των μετοχών και επιπλέον εισηγείται όπως αποφασιστεί ότι η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι διαφορετική (ανώτερη ή κατώτερη) της χρηματιστηριακής τιμής.

  Ε. Θέση μετοχών υπό επιτήρηση

  Δυνάμει της από 05/04/2012 αποφάσεως του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της Εταιρείας έχουν μεταφερθεί στην κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων χρεών. Πλέον οι μετοχές της Εταιρείας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, με τα ποσά της αύξηση πρόκειται να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμα χρέη της Εταιρείας και κατά τούτο να βελτιωθεί η οικονομική της θέση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ