Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 27-Νοε-2017 17:25

  Κεραμεία Αλλατίνη: Στις 27/11 η έκτακτη Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Θεσσαλονίκη στις 27η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι, της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών", στα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Στάμου Ευάγγελο.Η ΕΓΣ είναι νόμιμη γιατί συμμετείχε σε αυτή το 82,43% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

  Στη συνέχεια εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Στάμου Ευάγγελο.

  Επί του 1ο υ θέματος της ημερησίας διατάξεως.

  Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της χρήσεως 1/1–31/12/2013. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό καθώς και επί των παρατηρήσεων των ορκωτών ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2013.

  Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του
  Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της
  χρήσης 1/1 – 31/12/2013.

  Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών

  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα, για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 , ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ. Γκόγκου Ιωάννα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Aθανάσιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 47831) της αυτής ελεγκτικής εταιρείας και η αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό των 8.130,00 πλέον ΦΠΑ.

  Επί του 4ου θέματος σχετικά με την Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  Ο κ. Πρόεδρος της ΕΓΣ ανακοινώνει ότι λόγω του ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται δεν υφίσταται τέτοιο θέμα αποζημίωσης αυτών.

  Επί του 5ου θέματος "Παροχή προηγούμενης άδειας κατ άρθρο 23α Ν.2190/1920 για υπογραφή Ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους προς τον Λιβέρη Αχ. Κώτσια ποσού 3.961.848,56 ευρώ το οποίο είχε καταθέσει ο Λιβέρης Αχ. Κώτσιας στην εταιρεία μας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ανάληψης δέσμευσης της εταιρίας μας για συναίνεση σε αίτηση παροχής αδείας έγγραφης προσημείωσης υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ. Κώτσια επί του ακινήτου της εταιρίας μας στο Τέρμα Χαριλάου Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης".

  Ο κ. Πρόεδρος της ΕΓΣ εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα αναφέροντας ότι λόγω της ύπαρξης επί μακρό χρονικό διάστημα οφειλής της εταιρείας προς τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρώην βασικό μέτοχο της εταιρείας κ. Λιβέρη Α. Κώτσια αυτός ζήτησε την παροχή εμπράγματης εγγύησης προκειμένου να ρυθμίσει εκ νέου η καταβολή της ανωτέρω οφειλής εξ ευρώ 3.961.848,56 με υπογραφή σχετικού έγγραφου και ταυτόχρονη ανάληψη δέσμευσης της εταιρίας μας για συναίνεση της εταιρίας μας στην υποβληθησομενη αίτηση του Λιβερη Κώτσια για παροχή αδείας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ. Κώτσια επί του ακινήτου της εταιρίας μας στο Τέρμα Χαριλάου Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης προς διασφάλιση αυτού. Στη συνέχεια αναγνώστηκε το σχέδιο της σύμβασης και η ΕΓΣ ομόφωνα παρείχε την κατ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 άδεια της για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης.

  Επί του 6ου θέματος διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρεται στην δέσμευση του βασικού μετόχου κυρίου Κώτσια Α. Κωνσταντίνου για δωρεάν διάθεση των μετοχών που είχαν προκύψει με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την απόφαση της ΓΣ Της 9.5.2008 "Έγκριση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 3.517.075 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων ισόποσων καταθέσεων του μετόχου της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Κώτσια και την έκδοση 7.034.150 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50 Ευρώ) και τυπική τιμή διάθεσης της κάθε μίας 0,50 Ευρώ. Δωρεάν παραχώρηση των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση από τον δικαιούχο μέτοχο αυτών κ. Κωνσταντίνο Κώτσια, προς όλους τους κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετόχους της εταιρείας που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τη δωρεά κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία με αναλογία τεσσάρων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση προς δέκα παλαιές". Ο κ Κωτσιας δήλωσε ότι η παραπάνω δέσμευση του βασικού μετόχου πρόκειται να υλοποιηθεί και η μεταφορά των μετοχών από την
  μερίδα του βασικού μετόχου θα μπορεί να γίνει για χρονική περίοδο 6 μηνών και συγκεκριμένα από 28/11/2017-27/05/2018.

  Όποιος από τους μετόχους που ήταν κύριος μετοχών της εταιρίας κατά την ημερομηνία έγκρισης από την Γενική Συνέλευση (9.5.2008) της παραπάνω αύξησης επιθυμεί να αποδεχτεί την ανωτέρω δωρεά θα πρέπει να έλθει σε επικοινωνία με τα γραφεία της εταιρείας στην διεύθυνση Νέα Ελβετία Τέρμα Χαριλάου Θεσσαλονίκη ή στο τηλέφωνο 2310-316361 και να εξυπηρετηθεί από τον υπεύθυνο για το εν λόγο θέμα κυρ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο για να διεκπεραιωθεί η
  ανωτέρω διαδικασία της δωρεάς των ανωτέρω μετοχών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ