Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Αυγ-2017 14:54

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΖΑΧΑΡΗΣ  ΑΕ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 -54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  ΤΗΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

  Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.266.054 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.266.054 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,359% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία ομόφωνες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  ΘΕΜΑ 1ο

  Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.07.2015-30.06.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

  ΘΕΜΑ 2ο

  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016).

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2015 έως 30.06.2016.

  ΘΕΜΑ 3ο

  Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αναδρομικά του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2016-30.6.2017 της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON και καθόρισε ως αμοιβή τους το συνολικό ποσό των 33.000 €.

  ΘΕΜΑ 4ο

  Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.07.2015-30.06.2016, ποσού 160.367,95€. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδοχές των μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση 01.07.2016 - 30.06.2017, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των 165.000€, όπως οι αποδοχές αυτές εξειδικεύονται ανά μέλος από το ΔΣ.

  ΘΕΜΑ 5ο

  Επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει την υφιστάμενη επιτροπή ελέγχου αποτελούμενη από τους κ.κ.  Χρήστο Βογιατζή, Γεράσιμο Τσιαπάρα και Γαβριήλ Κερμανίδη, δεδομένου ότι το ΔΣ προέβη στην επαναξιολόγηση της σύστασης, της δομής και της στελέχωσης της και διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

  ΘΕΜΑ 6ο

  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδεια προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

  ΘΕΜΑ 7ο

  Ανάκληση των αποφάσεων επί του τρίτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-8-2016 περί "της ανάκλησης της μείωσης και λήψης νέας απόφασης σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας” και του τέταρτου θέματος περί "της ανάκλησης και νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου”. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την απόφαση επί του τρίτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-8-2016 περί "της ανάκλησης της μείωσης και λήψης νέας απόφασης σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας”, διότι η εν λόγω μείωση είχε ήδη συντελεστεί και είχαν γίνει οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία, όπως επίσης  να ανακαλέσει την απόφαση επί του τέταρτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-8-2016 περί "της ανάκλησης και νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου”, η οποία ουδέποτε δημοσιεύτηκε.

  ΘΕΜΑ 8ο

  Ανάκληση της απόφασης επί του δεύτερου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 23-9-2015 περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, διότι ουδέποτε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν έχει πιστοποιηθεί.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την απόφαση επί του δεύτερου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 23-9-2015 περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, διότι η εν λόγω αύξηση ουδέποτε ολοκληρώθηκε ούτε πιστοποιήθηκε.

  ΘΕΜΑ 9ο

  Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεμάτων 7 και 8 τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε τελευταία δυνάμει των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/09/2015,  με την προσθήκη παραγράφου 13 στο άρθρο 3, η οποία θα έχει επί λέξη ως εξής:

  "13. Με απόφαση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.07.2017/29.08.2017 ανακλήθηκε η από 23.09.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση ουδέποτε ολοκληρώθηκε ούτε πιστοποιήθηκε.

  Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης".

  ΘΕΜΑ 11ο

  Επικύρωση εκλογής μελών ΔΣ.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικυρώνει την εκλογή των κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλόπουλου, Αντώνιου Μπούρη και Κωνσταντίνου Μανιατάκη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χρήστου Ρώσσιου, Παντελεήμονα Μάνη και Πέτρου Γάτσου στις 07/04/2017, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι 15.03.2020.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020