Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 31-Ιουλ-2017 14:06

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 - 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Θεσσαλονίκη, 31/7/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

  Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την  31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016).
  3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 (01.07.2015 – 30.06.2016) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
  5. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
  7. Ανάκληση των αποφάσεων επί του τρίτου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 26-8-2016 περί "της ανάκλησης της μείωσης και λήψης νέας απόφασης σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας” και του τέταρτου θέματος περί "της ανάκλησης και νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου”.
  8. Ανάκληση της απόφασης επί του δεύτερου θέματος της έκτακτης ΓΣ της 23-9-2015 περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
  9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού.
  10. Ενημέρωση για την αναδιάρθρωση της εταιρίας και για την εξέλιξη πώλησης των θυγατρικών της ΕΒΖ ΑΕ στη Σερβία μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού.
  11. Επικύρωση εκλογής μελών ΔΣ.
  12. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.265.910 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.265.910 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Η συνέλευση ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 23 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (κάτοχος 30.256.689 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου  της Εταιρείας), δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ.Αντωνίου Χατζηδιαμαντή.

  Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

  Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Στην Γενική Συνέλευση της 29ης Αυγούστου 2017 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα στα γραφεία της Εταιρίας Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296546, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το Σάββατο 26 Ιουλίου ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ