Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Ιουλ-2017 13:05

  Έδραση: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  4ης Ιουλίου 2017,  καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας "ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΡ. ΜΑΕ 13512/06/Β/86/35 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 31η Ιουλίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Θέμα 2ονΑπαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.                             

  Θέμα 3ονΕκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

  Θέμα 4ονΈγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

  Θέμα 5ονΕπικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

  Θέμα 6ονΧορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

  Θέμα 7ον Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

  Θέμα 8ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο  εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η  Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

  Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση:

  Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με  την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι  κατά την έναρξη της 26ης Ιουλίου 2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την  28η Ιουλίου 2017.

  Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

  Σε περίπτωση σύγκλησης της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα Συνέλευσης της   18ης Αυγούστου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της  14ης Αυγούστου 2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την   15ης  Αυγούστου  2017.

  Σε περίπτωση σύγκλησης της Β΄ Τακτικής  Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 28ης Αυγούστου 2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την  29ης Αυγούστου 2017.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/1920 , ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

  Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 31ης Ιουλίου 2017, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47ο χιλ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρείας υπεύθυνος Βασίλειος Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.edrasis.gr

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ