Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Ιουν-2017 18:36

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

  Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 17 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.711.091 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,6541% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2016, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2016 ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,034).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο  Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2016 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 24 Ιουλίου  2017, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και  ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2016 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2016.

  Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

  Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 3ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2016. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2017 μέχρι ποσού 246.000,00€. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2017, η εταιρεία "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 133 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 6ο: Εκλέχθηκαν μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ..

  Αθανάσιος Σίψας

  Κωνσταντίνος Στούμπος

  Αριστείδης Παπαδόπουλος

  Ανδρονίκη Ιωαννίδου

  Γεώργιος Πλιάτσικας

  Επίσης ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Γεώργιος Πλιάτσικας και Αριστείδης Παπαδόπουλος.

  Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής, λήγουσα την 30.06.2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη.

  Ειδικότερα επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 7ο: Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως  ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως της παραγράφου 3α του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 (απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας).

  Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από αυτά τα πρόσωπα  εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία, υπό όρους παρόμοιους με τους όρους αντίστοιχων συμβάσεων που καταρτίζονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της.

  Ειδικότερα επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.441.091 (ποσοστό 57,2541% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: Αριθμός μετοχών :270.000, ποσοστό :2,4%

  Θέμα 9ο: Εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. Γεώργιος Πλιάτσικας και  Αριστείδης Παπαδόπουλος και το μη εκτελεστικό μέλος κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου.

  Ειδικότερα επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ : 59,6541 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, η σύμβαση ανάληψης από την Εταιρεία της κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 7,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πρόκειται για ανάθεση που έγινε από την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, με Τεχνικό Σύμβουλο την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESATE A.E." και με Σύμβουλο Ανάπτυξης και Διαχείρισης την εξειδικευμένη εταιρεία "HOTELBRAIN A.E."

  Ειδικότερα επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.711.091.

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,6541%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.711.091.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.441.091 (ποσοστό 57,2541% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: Αριθμός μετοχών :270.000, ποσοστό :2,4%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ