Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Ιουν-2017 09:46

  Μουζάκης: Εκλογή νέων μελών δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 30ης Ιουνίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 30/05/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  30  Ιουνίου 2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας  Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω  , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας....Διάταξης:

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2016  ( 1/1 – 31/12/2016).

  Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2016  έως 31.12.2016.

  Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου έτος 2016 και προέγκριση 2017 .

  Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2017 έως 31.12.2017  και καθορισμός της αμοιβής του.

  Χορήγηση  αδείας, σύμφωνα  με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

  Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύουν και του Ν. 4072/2012 παρ.1  άρθρ. 232, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στην Τακτική  Γενική Συνέλευση δικαιούται  να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε" ("Ε.Χ.Α.Ε."), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με αποστολή της παραπάνω βεβαίωσης  στα γραφεία της Εταιρείας μας  στο Fax : 210 34 90 591 και Ηλεκτρονικά στο email : info@mouzakis.gr.  Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει  να υφίσταται κατά την 25.06.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  της 30.06.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της  μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία  το αργότερο την 27.06.2017, δηλαδή την τρίτη (3η)  ημέρα πριν από την συνεδρίαση της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Η άσκηση των παραπάνω  δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία  διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

  Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

  Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν:

  - την εγγραφή  πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης  προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία  θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2017 δηλαδή  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την  Γενική Συνέλευση,
  - να τεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
  Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί  συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 24.06.2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο  (1/5 ) του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 24.06.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

  Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα  ως άνω δικαιώματα  μειοψηφίας των Μετόχων  και τους επί μέρους όρους άσκησής τους  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.mouzakis.gr).

  Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΨΗΦΟΥ   ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

  Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

  α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,
  β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.mouzakis.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Κηφισού 41, Αιγάλεω ,  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 34 90 591 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 34 90 500 .

  Το Καταστατικό της Εταιρείας  δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής  στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά  μέσα χωρίς  τη  φυσική  παρουσία  των μετόχων  στον  τόπο διεξαγωγής  της  ή τη  δυνατότητα εξ αποστάσεως  συμμετοχής  των  μετόχων  στην  ψηφοφορία .

  Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.mouzakis. gr)  και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού 41, Αιγάλεω) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων