Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Ιουν-2017 12:45

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31η Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, συνήλθε η Αυτόκλητη Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση χωρίς να απαιτείται η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση και πραγματοποίηση της συνεδρίασης της TΓΣ λόγω της παρουσίας και συμμετοχής στην TΓΣ της Apollo Investment Holdco, μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της TΓΣ, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 26, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

   

  Στη Συνέλευση παρευρέθησαν η μοναδική μέτοχος της εταιρείας εκπροσωπούμενη από την πληρεξουσία της κα. Παρασκευή Σαρτζετάκη και η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Ελένη Φαρμακίδου, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 32, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

    

  Θέμα 1ο        Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας της 25.04.2017.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

   

  Θέμα 2ο       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

  Η Συνέλευση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017).

   

  Θέμα 3ο             Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

  1. τις τακτικές αποδοχές του κ. Γριβέα ως Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Οκτωβρίου 2016 και την έκτακτη αμοιβή του
  2. τη μηνιαία έκτακτη αμοιβή του κ. Γριβέα ως Γενικού Διευθυντή από 1η Ιανουαρίου 2016, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, λόγω του διορισμού του ως Γενικού Διευθυντή 2016 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016 οπότε καταγγέλθηκε η σχέση εργασίας του με την εταιρεία,
  3. την καταβολή προς τον κ. Γριβέα των εξόδων του κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την 31η Μαΐου 2017, λόγω της παράτασης άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις του την 30η Ιανουαρίου 2017 και την 25η Απριλίου 2017,
  4. την καταβολή της συμβατικά προβλεπόμενης αποζημίωσης αποχώρησης του κ. Γριβέα συνεπεία της καταγγελίας της εργασιακής του σχέσης με την εταιρεία, και
  5. την έγκριση των αμοιβών του κ. Στέφανου Παντζόπουλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του κ. Δημήτρη Κοντοφάκα ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Οκτωβρίου 2016.


  Θέμα 4ο             Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα αφ' ενός μεν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PricewaterhouseCoopers Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρηματικών και Λογιστικών Υπηρεσιών" ”, Ορκωτοί Ελεγκτές, Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113 ("PwC") για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και αφ' ετέρου την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής της προς το ΔΣ για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.

   

  Θέμα 5ο        Ανανέωση θητείας μελών Επιτροπής Ελέγχου.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Laurent Souviron μέλος, για ένα έτος.

   

  Θέμα 6ο            Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  Η Συνέλευση εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ τον κ. Χρήστο Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση, ο οποίος είχε εκλεγεί από το ΔΣ της 27.10.2016 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Φράγκου. Επίσης η εκλογή από το ΔΣ, κατά τις συνεδριάσεις του της 27.10.2017, των κ.κ. Walid Abu-Suud, Hüsnü Akhan, Μάρκου Κούτη, Ethem Naci Basederm, Laurent Souviron, Sachin Gupta και Stephan Schupbach ως νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Συγγελίδη, Ιωάννη Κυριακόπουλου, Μιλτιάδη Σταθόπουλου, Αριστοτέλη Καρυτινού, Δημήτριου Δημόπουλου, Παύλου Μυλωνά και Δημήτρη Κοντοφάκα ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας.

   

  Θέμα 7ο       Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του κ. Jeffrey Macdonald ως εκτελεστικού μέλους.

   

  Θέμα 8ο             Ανανέωση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. για τρία έτη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

  Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

  1. Walid Abu-Suud

  2. Πολυχρόνης Γριβέας      

  3. Hüsnü Akhan       

  4. Κωνσταντίνος Μίχαλος   

  5. Αθανάσιος Μαρτίνος

  6. Μάρκος Κούτης   

  7. Στέφανος Παντζόπουλος

  8. Ethem Naci Basederm    

  9. Laurent Souviron 

  10. Χρήστος Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης

  11. Sachin Gupta     

  12. Stephan Schupbach

  13. Jeffrey Macdonald

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων