Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 09-Μαϊ-2017 10:59

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ "HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ  "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

  9 Μαΐου 2017

  ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  1           Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (ο "Νόμος"), η εταιρεία με την επωνυμία "HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "Home Holdings Α.Ε." (ο "Προτείνων") ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η "Δημόσια Πρόταση") την οποία ο Προτείνων υπέβαλε την 22η Δεκεμβρίου 2016 (η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης") για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", "Εταιρεία"), ονομαστικής αξίας €8,63 έκαστη (οι "Μετοχές"), οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα "Συντονισμένα Πρόσωπα"), κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 365.377 Μετοχών, που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 2,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης"), με αντάλλαγμα €10,02 ανά Μετοχή (το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Την 4η Απριλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("Ε.Κ.") ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου, το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (το "Πληροφοριακό Δελτίο").

  2           Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2017 και έληξε στις 5 Μαΐου 2017 (η "Περίοδος Αποδοχής"). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 26 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι"), προφέροντας συνολικά 229.499 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Προσφερόμενες Μετοχές").

  3           Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.") ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

  4           Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 13.268.562 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  5           Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοσίας Πρότασης, η Eurobank Ergasias A.E. (ο "Διαχειριστής"), ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητή και ο Προτείνων ως αγοραστής, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το "Σ.Α.Τ."). Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως περιγράφεται ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (η "ΕΛ.Κ.Α.Τ") όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή όλων των εγγράφων που απαιτούνται, για μια τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που βαρύνουν τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και ο επιβαλλόμενος επ΄ αυτού φόρος (βλ. παράγραφο 6 κατωτέρω), σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική δήλωση αποδοχής (η "Δήλωση Αποδοχής"), δηλαδή: είτε (i) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (ii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού,  ή (iii) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

  Επιπροσθέτως ο Διαχειριστής θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε όλους τους Αρχικούς Χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

  Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο και η πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στην μερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ. αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 11.5.2017.

  6           Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν, τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

  7           Περαιτέρω ο Προτείνων:

  (α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου (το "Δικαίωμα Εξαγοράς") και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής

  (β) θα αναλάβει, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν (το "Δικαίωμα Εξόδου"). Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (δηλ. €10,02 ανά Μετοχή).

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

  Σύμβουλος

  Η Eurobank Ergasias A.E ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

  Διαχειρίστρια

  Η Eurobank Ergasias A.E. ενήργησε ως διαχειριστής του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ