Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Απρ-2017 18:59

  Paperpack: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την 21η   Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου οκτώ μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 74,12% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.930.017 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2016, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2016.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 30.03.2017 Ετήσια Έκθεσή του,  περί  διανομής μερίσματος 0,1200 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2017.

  Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1020  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2017 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2017 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2017.

  Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως 44.705,88€ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 σύμφωνα με την από 19.04.2016 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και την προέγκριση  του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση 2017 και παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις διανείμει κατά την κρίση του σε μέλη του Δ.Σ., για το διάστημα από 01/05/2017 εώς 30/04/2018 σύμφωνα με αποφάσεις του.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, "MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2017, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά  του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και όρισε την αμοιβή τους.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους (κεφαλαίου) έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, με διάρκεια πέντε (5) έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 3,30%, και  εγκρίνει την Σύναψη Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής, με τους κάτωθι όρους:

  α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο

  β) Η διάρκεια του δανείου θα ορισθεί  για  πέντε (5) έτη από την έκδοσή του.

  γ) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε  Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 3,30%. 

  δ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 20 τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου, θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας.

  ε) Θα παρασχεθεί ως  εξασφάλιση  υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών  ενέχυρο επί μηχανημάτων, η συνολική αξία των οποίων θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ύψος του δανείου.

  Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ισόποσου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Περαιτέρω αποφασίζεται όπως  παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003, και να παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις σε εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων και την εκτέλεση κάθε αναγκαίας συναφούς ενέργειας, ενώ παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αν κρίνει και αποφασίσει ότι η χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μπορεί να καλυφθεί  με χρηματοδοτική μίσθωση ή άλλο τρόπο χρηματοδότησης με αντίστοιχο χρηματοοικονομικό κόστος, να μην προχωρήσει στην έκδοση του ανωτέρω εγκριθέντος  κοινού ομολογιακού δανείου  και να ενημερώσει με σχετική ανακοίνωσή του, τους μετόχους της εταιρείας και το επενδυτικό κοινό κατόπιν σχετικής απόφασής του που θα ληφθεί προς τον σκοπό αυτό.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 9ο:  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 74,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.930.017 μετοχές, και 2.930.017 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της  κ. Θεοδωροπούλου Μαρίας Οικονομολόγου και δικηγόρου ανεξαρτήτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου με επαρκείς γνώσεις Ελεγκτικής και Λογιστικής , ως προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και των κ.κ. Τίτο Βασιλόπουλο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Δημήτριο Αντωνάκο επίσης ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2007 όπως ισχύει. Επίσης η Γενική Συνέλευση καθόρισε την  ετήσια αμοιβή για την ανεξάρτητη πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. Όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.930.017 (ήτοι 74,12% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.930.017 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  Κηφισιά 21 Απριλίου 2017

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ