Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Δεκ-2016 13:10

  Βωβός: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" συνέταξε την παρούσα έκθεση προκειμένου να υποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22 Νοεμβρίου 2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίασης αυτής, επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή, η οποία έχει ως 2ο θέμα τη "Λήψη απόφασης περί αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 19.000.000,00 ευρώ, με την έκδοση 63.333.334 νέων μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή και κατάργηση, κατ’ άρθρο 13 παρ.10 του κ.ν.2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, εκ των οποίων οι 31.666.667 μετοχές θα μεταβιβαστούν προς την Alpha Bank έναντι απαίτησης 9.500.000,00 ευρώ εκ της υπ’ αριθμόν 850/10-08-2001 συμβάσεως πιστώσεως και οι υπόλοιπες 31.666.667 μετοχές θα μεταβιβαστούν προς την Τράπεζα Πειραιώς έναντι απαίτησης 9.500.000,00 ευρώ εκ της από 10-07-2013 συμβάσεως κοινοπρακτικού δανείου"

  Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να ενημερωθούν οι μέτοχοι της εταιρίας και να προχωρήσουν στην έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 19.000.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας, με έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα ψήφου και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεων των παλαιών μετόχων. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 63.333.334 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη με τη συμμετοχή των κάτωθι πιστωτών: Alpha Bank (31.666.667 μετοχές) και Τράπεζα Πειραιώς (31.666.667 μετοχές).

  Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει τους μετόχους της εταιρίας για τα ακόλουθα ζητήματα:

  Στο πλαίσιο της απόφασης με αριθμό 1077/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πραγματοποίησε επαφές με τους πιστωτές της εταιρείας και συμφώνησε με την πλειοψηφία αυτών την εξόφληση των απαιτήσεων τους, όπως αναλυτικότερα προβλέπεται στα σχετικά συμφωνητικά, εκπονώντας παράλληλα επιχειρηματικό σχέδιο, που προέβλεπε μεταξύ άλλων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών και κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρίας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τα ανωτέρω υποβλήθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με τη αριθμό 289/20.05.2015 απόφασή του, επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης που είχε συναφθεί μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτών αυτής καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 19.000.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας, με έκδοση 63.333.334 νέων μετοχών με δικαίωμα ψήφου και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεων των παλαιών μετόχων.

  Η ως άνω αύξηση κρίνεται μέτρο κατάλληλο και μη δυσανάλογο, καθώς:

  - Η εταιρεία θα εξοφλήσει υποχρεώσεις της, χωρίς να προχωρήσει σε εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού.
  - Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και την υφισταμένη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας.

  Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών της εταιρίας που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται να
  οριστεί σε 0,30 € ανά μετοχή.

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι είναι προς όφελος της εταιρίας και των μετόχων της, η ανωτέρω εκτιθέμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας, έκδοση νέων μετοχών με την ανωτέρω αναφερόμενη αξία και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Κατόπιν τούτων, προτείνει
  στους κυρίους μετόχους την έγκριση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού
  κεφαλαίου με τους άνω όρους.

  Παράλληλα, η εταιρεία στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της για την βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών προβαίνει στις κάτωθι
  ενέργειες:

  - Συνεχείς προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους.
  - Αξιοποίηση των οικοπέδων και των οριζόντιων ιδιοκτησιών της εταιρίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ