Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 20-Οκτ-2016 17:48

  PC Systems: Ανακο;iνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την από 19/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/11/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Β. Ηπείρου αρ. 74-76) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2015 (1.1.2015-31.12.2015), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2015 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

  2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015.).

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

  4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2016 (από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016) .

  5. Επικύρωση των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθ. 23α κ.ν. 2190/1920

  6. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 28/10/2016 (Ημερομηνία Καταγραφής) Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ

  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της "Ε.Χ.Α.Ε." ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

  Οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά τα παραπάνω μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της αστυνομική τους ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής προβλέψεως δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση ή τις Επαναληπτικές της.

  Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Β. Ηπείρου αρ. 74-76, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-8123000 και fax 210-2801279) και σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία (στην άνω διεύθυνση) τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή κοινοποιήσεων διορισμού ή ανάκλησης εκπροσώπων.

  Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι : α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτό β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας δ) σύζυγος ή συγγενής α βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Το πλήρες κείμενο των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των μετόχων του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr)

  Οι πληροφορίες και τα έγγραφα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Β. Ηπείρου αρ. 74-76, Μαρούσι Αττικής τηλ. 210-8123000).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων