Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 13-Οκτ-2016 15:42

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κατόπιν σχετικού ερωτήματος που έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3938/12.10.2016 έγγραφο της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

   

  1. Όπως έχει ήδη επισημανθεί στο Κεφάλαιο 7 "Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις" των από 30.06.2016 Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας μας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 28.09.2016, η εταιρεία μας έγινε αποδέκτης της σχετικής Εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδόθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη αρ. 1 ν. 3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία του ομίλου που να έγινε αποδέκτης της ίδιας Εισήγησης.
  2. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις μας, η εταιρεία μας δεσμεύεται στην παροχή περισσότερων πληροφοριών λόγω της υποχρέωσης απορρήτου που διέπει τη σχετική διαδικασία στο παρόν στάδιο διερεύνησης. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της επιδοθείσας Εισήγησης φέρει το χαρακτηρισμό "απόρρητο και μη ανακοινώσιμο", ενώ, ομοίως, σύμφωνα με την παράγραφο 41 της υπ' αριθμ. 628/2016 απόφασης της Ολομελείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, όπως η ανωτέρω διαδικασία, το συνολικό πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης καλύπτεται από απόρρητο.
  3. Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, παρέχεται εκ του νόμου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η αρμοδιότητα να επιβάλλει τις ακόλουθες πιθανές κυρώσεις (άρθρο 25 του ν. 3959/2011):

            i. να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή των    άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ,

            ii. να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να παύσουν την παράβαση και να την παραλείπουν στο μέλλον,

            iii. να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα για την παύση της παράβασης, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της,

            iv. να απειλήσει και να επιβάλλει πρόστιμο. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, αυτό μπορεί να φτάνει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης, αφού ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες (π.χ. σοβαρότητα, διάρκεια, γεωγραφική έκταση της παράβασης, διάρκεια και είδος συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε, αλλά και παράγοντες βιωσιμότητας της επιχείρησης).

       4.  Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του ότι η υπόθεση ελέγχεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής  Ανταγωνισμού, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφανθεί για το εάν συντρέχει ή όχι παραβίαση, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τα στοιχεία που μπορούν να επικαλεσθούν και να προσκομίσουν οι διερευνώμενες επιχειρήσεις στο φάκελο της υπόθεσης, διαδικασία που δεν λαμβάνει χώρα προ της καταρτίσεως της Εισηγήσεως, και του ότι – σε κάθε περίπτωση - η σχετική Εισήγηση δεν είναι υποχρεωτική για την Ολομέλεια, δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης και η συναγωγή αξιόπιστων προβλέψεων των επιπτώσεων της υπόθεσης στον παρόντα χρόνο.

  Πάντως στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένων των πολλαπλών και αστάθμητων παραγόντων, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό και το ύψος των σχετικών προστίμων αλλά και της δυνατότητας σταδιακής καταβολής τους, η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας εκ της ανωτέρω υπόθεσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ