Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 04-Οκτ-2016 17:28

  Axon: Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου2016, της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Από το 2008 έως και το 2015 η ελληνική οικονομία απώλεσε σωρευτικά το 26% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Μετά από μια βραχύβια ανάκαμψη το 2014, η ελληνική οικονομία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση η οποία για το σύνολο της χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,7%. Καθοριστικοί παράγοντες της εν λόγω εξέλιξης ήταν η πολιτική αστάθεια από το τέλος του 2014, οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές κατά το 2015, η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και τα νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 30/06/2016 έχουν ως ακολούθως:

  1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (μετά από την επίδραση του clawback & rebate), κατά την κλειόμενη οικονομική περίοδο, ανήλθε σε € 61.460 (2015: € 65.670), εμφανίζοντας μείωση κατά 6,4 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως.

  Συγκεκριμένα:
  α) οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας (μετά την επίδραση του clawback & rebate για την τρέχουσα περίοδο) μειώθηκαν κατά 4,9 % (€ 3.161). Βασικότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην μείωση του κύκλου εργασιών του κλάδου υγείας, παρότι οι θυγατρικές του κλάδου υγείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των εξυπηρετούμενων περιστατικών σε σχέση με την συγκριτική περίοδο, είναι 1) το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ προέβη σε περαιτέρω μείωση των αποζημιούμενων τιμών σε σημαντικό αριθμό βασικών διαγνωστικών εξετάσεων υψηλής ζήτησης, και 2) ότι με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16.07.2015) ενεργοποιήθηκε η άμεση μετάταξη του ΦΠΑ από το 13% στο 23% στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης και μετέπειτα υπήρξε και η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%. Τις εν λόγω μεταβολές οι εταιρείες του κλάδου υγείας, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και το σημαντικό περιορισμό του διάθεσιμου εισοδήματος, δεν τις μετακύλησαν εις ολόκληρον στους ασθενείς.
  β) Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών λόγω της συνεχιζόμενης πτωτικής τάσης των τιμών των μετοχικών αξιών στους χρηματιστηριακούς δείκτες της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως κατά 29,1 % (€ 79) από € 271 σε € 192.
  γ) Ο κύκλος εργασιών του κλάδου πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως κατά 99,7 % (€ 971) από € 973 σε € 3, γεγονός που οφείλεται στο πάγωμα, από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, υλοποίησης του ανεκτέλεστου μέρους των υπό εκτέλεση έργων.

  2. Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 11.412 [2015: € (3.100)] παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι της συγκριτικής περιόδου της προηγούμενης χρήσεως. Αντίστοιχα, τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 8 [2015: € (22)] παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Η σημαντική βελτίωση του εν λόγω κονδυλίου οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση και υλοποίηση απόφάσεων της Διοίκησης για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Σημειώνεται ότι εντός της κλειόμενης περιόδου, καταγγέλθηκε λόγω της μη τήρησης των χρηματοοικονομικών όρων τους, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας καθώς και της θυγατρικής εταιρείας SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από το τραπεζικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ποσού € 47,2 εκ. και € 8,6 εκ. αντίστοιχα. Μετά την καταγγελία, η Τράπεζα προέβη σε νομικές ενέργειες προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της που περιλαμβάνουν την συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την προσωρινή διαταγή απαγόρευσης κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής επί των ανωτέρω και την κατάσχεση απαιτήσεων της κατά τρίτων.

  Η δε θυγατρική EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ τον Μάϊο του 2015 υπέγραψε με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών Συμφωνία Αναστολής Πληρωμών (Standstill Agreement) και ανέθεσε σε συνεργασία με αυτές σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους την εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο ολοκληρώθηκε και βάσει αυτού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της.

  Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, τα οποία περιλαμβάνουν: 1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 30/6/2016 ποσού € 28.470. Η αξία αυτή καλύπτει τον υφιστάμενο τραπεζικό της δανεισμό και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες αξιοποίησής προς κάλυψη/διευθέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. 2. Αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων. 3. Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς, β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τη μετακύλιση σημαντικού μέρους της επίδρασης του clawback και rebate. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με προμηθευτές του Ομίλου οι οποίες συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 4. Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων. 5. Ενίσχυση των ενεργειών για στροφή σε αγορές του εξωτερικού, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών. 6. Ενίσχυση των προσπαθειών για διασύνδεση των μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών (ιατρικός τουρισμός), στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. 7. Αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών και συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των ασθενών. 8. Ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου με την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας με την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης των απαιτήσεων. 9. Εντατικοποίηση των επαφών και ενεργειών κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Αζερμπαϊτζάν κ.α.). μέσω διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 10. Κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που θα υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της. 11. Υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., μέσα στα επόμενα έτη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ