Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Αυγ-2016 13:47

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

  Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
  Την Παρασκευή 26/08/2016 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.371 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.371 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  ΘΕΜΑ 1
  Έγκριση όρων δανειακής αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων συναλλαγών οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της δανειακής αναδιάρθρωσης:


  α. Πώληση εργοστασίου Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


  β. Πώληση εργοστασίου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.800.000€), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας


  γ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στην Αθήνα, (οδός Σκουφά 52), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000€), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


  δ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, (οδός Κουντουριώτου 9) έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000€) ,όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


  ε. Πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (2.730.000€), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


  στ. Πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€),όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, και


  ζ. Πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών CRVENKA και SAJKASKA που εδρεύουν στη Σερβία έναντι τιμήματος τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) και για τις δύο εταιρείες, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


  ΑΠΟΦΑΣΗ


  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,60987% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση των όρων δανειακής αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα Πειραιώς που αναλυτικά αναγράφονται στο παρόν θέμα (σημεία α. έως ζ.).


  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:


  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.227
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,60987%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00039%

  ΘΕΜΑ 2


  Χορήγηση ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές.


  ΑΠΟΦΑΣΗ


  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,60987% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση χορήγησης ανέκκλητου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται αναφορικά με τις συναλλαγές του θέματος 1 σημεία α. έως ζ.


  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.227
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,60987%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 144
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00039%

  ΘΕΜΑ 3
  Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (€0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.


  ΑΠΟΦΑΣΗ


  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
  Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
  Β) την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (€0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.


  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 4


  Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  ΑΠΟΦΑΣΗ


  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
  Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

  Β) την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 36.438.722,10 € με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως 121.462.407 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, σε αναλογία 3,305197631853510 νέων μετοχών ανά μίας παλαιάς μετοχής ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 3 "περί κεφαλαίου" του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης καθώς και παροχή δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της αύξησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920.


  Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:
  την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών,
  (ii) την πραγματοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920,

  (iii) τη μη έκδοση κλασματικών δικαιωμάτων,


  (iv) οι εκδοθησόμενες μετοχές, στο πλαίσιο της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να έχουν δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2015, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει τη διανομή μερίσματος της εν λόγω χρήσης.

  (v) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το τελευταίο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να ρυθμίσει όλα τα θέματα για την ανωτέρω αύξηση έως και την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., και να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας.


  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 5

  Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού σύμφωνα τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού - Ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ και λήψη νέας απόφασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
  Α) την ανάκληση της από 23.09.2015 απόφασης της ΓΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας
  Β) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεμάτων 3 & 4, και κωδικοποίηση αυτού.
  Έτσι, στο άρθρο 3 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος 12, ως εξής:
  12. Με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (15.802.030,87), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) εκάστης σε τριάντα λεπτά (0,30) εκάστης, για συμψηφισμό ζημιών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.


  Στη συνέχεια με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€36.438.722,10) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως εκατόν είκοσι ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων επτά (121.462.407) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ τριάντα λεπτών (€0,30), οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.
  Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (47.463.394,80 ευρώ), διηρημένο σε εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (158.211.316) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.


  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 6

  Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.2 του Καταστατικού (Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας) και κωδικοποίηση αυτού.


  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 1 παρ.2 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. και κωδικοποίηση αυτού. Στους σκοπούς της εταιρίας θα περιληφθούν:

  • εκμετάλλευση ακινήτων,
  • υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας,
  • παραγωγή ενέργειας - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • παραγωγή βιοκαυσίμων
   Έτσι, η παρ. 2 του άρθρ.1 του Καταστατικού θα διαμορφωθεί ως εξής:
   2. Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η αυτοτελής ή με συμμετοχή τρίτων:
   α. Ίδρυση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση Εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών αμύλου, αμυλούχων, αλκοόλης και κάθε είδους προϊόντων ζύμωσης και σχετικών προϊόντων, καθώς επίσης και προϊόντων μεταποίησης των παραπάνω προϊόντων, ως και επεξεργασίας υποπροϊόντων και κτηνοτροφών.
   β. Παραγωγή και επεξεργασία πολλαπλασιαστικού υλικού ζαχαρότευτλων, ως και άλλων φυτών.
   γ. Παραγωγή των πρώτων υλών των Εργοστασίων της Εταιρείας.
   δ. Ανάπτυξη αυτοδύναμου δικτύου προώθησης προϊόντων.
   ε. Κατασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Εργοστασίων της Εταιρείας και γεωργικών μηχανημάτων.
   στ. Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.
   ζ. Εμπορία [εισαγωγή, εξαγωγή κ.λ.π.] και τυποποίηση των ανωτέρω προϊόντων, υποπροϊόντων, πρώτων υλών, πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωργικών προϊόντων, μηχανημάτων κ.λ.π..
   η. Ίδρυση μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας πάσης φύσεως ζωοτροφών.
   θ. Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, δηλαδή :Σύνταξη μελετών, παροχή τεχνικής βοήθειας, εκμετάλλευση ειδικής τεχνολογίας [ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κ.λ.π.].
   ι. Ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως και σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρειών ή συμμετοχή σε υπάρχουσες εταιρείες, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
   ια. Εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων.
   ιβ. Η ίδρυση και η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.
   ιγ. Εκμετάλλευση ακινήτων
   ιδ. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας
   ιε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   ιστ. Παραγωγή βιοκαυσίμων
   Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
   Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
   Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
   Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
   Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 7
  Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής:
  Α. Στην συνεδρίαση της 16.03.2016 ο κ. Δημήτριος Γιαννακίδης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ την παραίτηση του από Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της ΕΒΖ ΑΕ. Η αντικατάστασή του αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
  Γεώργιος Λάντζας - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
  Κρίτων Τσικλιάς - Εκτελεστικό μέλος
  Παντελής Μάνης - Μη εκτελεστικό μέλος
  Πέτρος Γεμιντζής - Μη εκτελεστικό μέλος
  Ιωάννης Καζάκος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Γαβριήλ Κερμανίδης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Β. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 02.04.2016 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Λάντζας, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Κρίτονας Τσικλιάς και το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Γεμιντζής γνωστοποίησαν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. την παραίτησή τους από το Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ Α.Ε. Η αντικατάσταση των παραπάνω αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
  Γ. Στην πρώτη συνεδρίαση της 14.04.2016 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Π.Μάνης, Γ.Κερμανίδης και Γ.Καζάκος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και με το αρ. 18 παρ.7 εδ.γ' του Ν. 2190/1920, προχώρησαν σε συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων του Δ.Σ, που προέκυψαν μετά την παραίτηση του κ. Δ. Γιαννακίδη κατά τη συνεδρίαση της 16.03.2016 και τις παραιτήσεις των κ.κ. Γ.Λάντζα, Κ.Τσικλιά και Π.Γεμιντζή κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 02.04.2016.
  Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι ως τις 15.03.2020 (σύμφωνα με την από 29.01.2016 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), τους κ.κ. Ρώσσιο Χρήστο, Χατζηδιαμαντή Αντώνιο, Τσιαπάρα Γεράσιμο και Γάτσο Πέτρο κα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
  Ρώσσιος Χρήστος - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  Χατζηδιαμαντής Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  Μάνης Παντελεήμων - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  Τσιαπάρας Γεράσιμος - Μη εκτελεστικό μέλος
  Γάτσος Πέτρος - Μη εκτελεστικό μέλος
  Καζάκος Ιωάννης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Κερμανίδης Γαβριήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Δ. Στην δεύτερη συνεδρίαση της 14.04.2016 ο κ.Ιωάννης Καζάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ την παραίτησή του. Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι ως τις 15.03.2020 (σύμφωνα με την από 29.01.2016 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), τον κ. Χρήστο Βογιατζή και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
  Ρώσσιος Χρήστος - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  Χατζηδιαμαντής Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  Μάνης Παντελεήμων - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  Τσιαπάρας Γεράσιμος - Μη εκτελεστικό μέλος
  Γάτσος Πέτρος - Μη εκτελεστικό μέλος
  Βογιατζής Χρήστος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Κερμανίδης Γαβριήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 8
  Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.


  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Βογιατζή Χρήστου και Κερμανίδη Γαβριήλ, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και του κ. Τσιαπάρα Γεράσιμου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 9

  Ορισμός ανεξάρτητων μελών.

  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Βογιατζή Χρήστου και Κερμανίδη Γαβριήλ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.
  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΘΕΜΑ 10
  Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:
  1. Βογιατζής Χρήστος, πρόεδρος.
  2. Κερμανίδης Γαβριήλ, μέλος.
  3. Τσιαπάρας Γεράσιμος, μέλος.
  Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
  Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%
  Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.358.371
  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,61026%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ