Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Αυγ-2016 14:51

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2 του νόμου 3556/30-04-2007 και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26-08-2016, η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 1 παρ.2 και το άρθρο 3 του Καταστατικού της. Ακολούθως παρατίθεται το σχέδιο τροποποίησης:

  Στο άρθρο 1 παρ.2 προστίθενται στο τέλος τα εξής σημεία:

  ιγ. Εκμετάλλευση ακινήτων

  ιδ. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας

  ιε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  ιστ. Παραγωγή βιοκαυσίμων

   Στο άρθρο 3 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος 12, ως εξής:

  12. Με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (15.802.030,87), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) εκάστης σε τριάντα λεπτά (0,30) εκάστης, για συμψηφισμό ζημιών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

  Στη συνέχεια με την από 26.08.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€36.438.722,10) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως εκατόν είκοσι ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων επτά (121.462.407) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ τριάντα λεπτών (€0,30), οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.

  Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  θα ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (47.463.394,80 ευρώ), διηρημένο σε  εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (158.211.316)  ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ