Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Αυγ-2016 16:10

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 22.07.2016 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 90,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 232.332.265 μετοχές σε σύνολο 255.459.600 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

  Επί του θέματος αυτού δεν κατέστη εφικτή η λήψη απόφασης, εφόσον δεν δημοσιεύθηκαν εγκαίρως οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, όπως και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, ένεκα απουσίας των μελών του Οργάνου Διοίκησης και αδυναμίας συγκρότησής του για τη λήψη των προαπαιτουμένων αποφάσεων.

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2015.

  Ομοίως, καί επί του ανωτέρω θέματος δεν κατέστη εφικτή η λήψη οιασδήποτε σχετικής απόφασης καθόσον δεν έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα η αναγκαία δημοσιίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, ούτε έχουν συνταχθεί οι προαπαιτούμενες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, για τους ανωτέρω εκτεθέντες λόγους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ματαιωθεί η συζήτηση του ανωτέρω θέματος και η λήψη αιασδήποτε απόφασης.
   
  Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  Ομοφώνως  έγινε η εκλογή των κατωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ''TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016:
  Ως τακτικό τον κο Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.17591) και ως αναπληρωματικό τον κο Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.18731).
  Εγκρίνει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με τις ώρες της απασχόλησής τους και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.332.265 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.332.265, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2016.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2015 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών. Όσες από αυτές δεν έχουν καταβληθεί έχουν αχθεί στους οικείους λογαριασμούς και θεωρούνται οφειλόμενες. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι  αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2016.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.332.265 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.332.265, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Ομοφώνως παρασχέθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.332.265 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.332.265, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Ακολούθησε ενημέρωση από τον κo Αθηναίο Απόστολο επί των τρεχουσών υποθέσεων της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ