Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουλ-2016 16:55

  Axon: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.219.706 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 65,26  % του συνόλου των μετοχών.

  Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2015, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2015 - 31.12.2015), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε  παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

  Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2016,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – CROWE HORWATH με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 η οποία θα εκτελέσει τα καθήκοντα της  σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτής, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Θέμα 4ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

  Αναφορικά με την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων,  η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί  αποφάσισε να μεταθέσει την επανασύσταση και λειτουργία της Επιτροπής, ενόψει και του προαιρετικού της χαρακτήρα, σε επόμενη χρήση, εφόσον οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτήσουν, καθώς τα σχετικά θέματα, δεδομένης και της επιτήρησης των μετοχών, αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση της εταιρίας.

   

  Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

  Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι θα συνεχίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης συνολικής λύσης με την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την διευθέτηση του τραπεζικού της δανεισμού μέσω της  αξιοποίησης  της  ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και δη της έκτασης 119 στρεμμάτων που έχει στην κυριότητά της στην πόλη της Πάτρας η εύλογη- εμπορική αξία της οποίας πρό κρίσης ανερχόταν στα 54,6 εκατ. € ενώ την 31/12/2015 ανερχόταν σε € 32,34 εκ συνεπεία της πτώσης της κτηματαγοράς.

  Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους ότι πέτυχε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας γεγονός που θα συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, επισήμανε προς την Συνέλευση ως πρόσφορη λύση  την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από την  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο παρά  τις  εξαιρετικά δυσμενείς  συνθήκες  που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει τις διευρενητικές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση και το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί σε περίπτωση που  οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δεν ευοδωθούν.

  Θέμα 6ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Η Συνέλευση των μετόχων εξέτασε  το θέμα του δανεισμού της από την Τράπεζα Πειραίως και αφού  έλαβε γνώση των  σχετικών κονδυλίων,  ομόφωνα εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο όπως συνεχίσει τις προσπάθειες επαφών με την Τράπεζα και τις διαπραγματεύσεις προς τον σκοπό της εξεύρεσης  συνολικής λύσης διευθέτησης των εν λόγω  δανείων. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ